Back 

Alpha Factor Cup Trondheim, 25.-26 mai 2019

Rekrutt Klasse 2 Klasse 1 Rekrutt 11 Rekrutt 12 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 FIG junior FIG senior Aspirant MAG WAG Rekrutt WAG Kl. 1-3 WAG Jr/Sr
Rekrutt 11
Unofficial results
Pl
#
Name
Vault
Uneven bars
Beam
Floor
Total
Gap
1
72
Kristine Pettersen Hammerø
AATF
13.250
D: 4.5
E: 8.750
12.650
D: 5.80
E: 6.850
14.200
D: 6.40
E: 7.800
13.500
D: 6.30
E: 7.200
53.600
VT
13.250
D: 4.5
E: 8.750
UB
12.650
D: 5.8
E: 6.850
BB
14.200
D: 6.4
E: 7.800
FX
13.500
D: 6.3
E: 7.200
2
113
Frida Visnes Silseth
Molde TF
12.850
D: 4.5
E: 8.350
12.350
D: 5.80
E: 6.550
12.600
D: 6.10
E: 6.500
11.600
D: 5.70
E: 5.900
49.400
4.200
VT
12.850
D: 4.5
E: 8.350
UB
12.350
D: 5.8
E: 6.550
BB
12.600
D: 6.1
E: 6.500
FX
11.600
D: 5.7
E: 5.900
3
71
Erika Eikremsvik Tolaas
AATF
12.500
D: 4.5
E: 8.000
11.800
D: 5.20
E: 6.600
12.250
D: 6.00
E: 6.250
12.600
D: 6.20
E: 6.400
49.150
4.450
VT
12.500
D: 4.5
E: 8.000
UB
11.800
D: 5.2
E: 6.600
BB
12.250
D: 6.0
E: 6.250
FX
12.600
D: 6.2
E: 6.400
4
114
Mali Sofie Wikeland
Molde TF
12.300
D: 4.5
E: 7.800
11.600
D: 5.80
E: 5.800
11.750
D: 6.30
E: 5.450
12.900
D: 5.80
E: 7.100
48.550
5.050
VT
12.300
D: 4.5
E: 7.800
UB
11.600
D: 5.8
E: 5.800
BB
11.750
D: 6.3
E: 5.450
FX
12.900
D: 5.8
E: 7.100
5
117
Eina Buset Bredeli
Molde TF
10.450
D: 3.5
E: 6.950
13.400
D: 6.00
E: 7.400
12.900
D: 5.70
E: 7.200
11.650
D: 5.90
E: 5.750
48.400
5.200
VT
10.450
D: 3.5
E: 6.950
UB
13.400
D: 6.0
E: 7.400
BB
12.900
D: 5.7
E: 7.200
FX
11.650
D: 5.9
E: 5.750
6
149
Amelia Bøkestad
Trondhjems
10.850
D: 2.0
E: 8.850
10.750
D: 2.00
E: 8.750
13.000
D: 5.60
E: 7.400
11.150
D: 5.10
E: 6.050
45.750
7.850
VT
10.850
D: 2.0
E: 8.850
UB
10.750
D: 2.0
E: 8.750
BB
13.000
D: 5.6
E: 7.400
FX
11.150
D: 5.1
E: 6.050
7
155
Vilma Hetle
Trondhjems
11.350
D: 2.8
E: 8.550
10.900
D: 2.00
E: 8.900
11.500
D: 4.80
E: 6.700
11.950
D: 5.20
E: 6.750
45.700
7.900
VT
11.350
D: 2.8
E: 8.550
UB
10.900
D: 2.0
E: 8.900
BB
11.500
D: 4.8
E: 6.700
FX
11.950
D: 5.2
E: 6.750
8
106
Lena Katarina Hay Rognes
Nidaros
10.150
D: 2.0
E: 8.150
11.200
D: 2.00
E: 9.200
12.750
D: 5.40
E: 7.350
10.700
D: 4.90
E: 5.800
44.800
8.800
VT
10.150
D: 2.0
E: 8.150
UB
11.200
D: 2.0
E: 9.200
BB
12.750
D: 5.4
E: 7.350
FX
10.700
D: 4.9
E: 5.800
9
116
Lina jenset
Molde TF
11.350
D: 2.8
E: 8.550
10.600
D: 4.70
E: 5.900
10.750
D: 5.60
E: 5.150
11.450
D: 5.70
E: 5.750
44.150
9.450
VT
11.350
D: 2.8
E: 8.550
UB
10.600
D: 4.7
E: 5.900
BB
10.750
D: 5.6
E: 5.150
FX
11.450
D: 5.7
E: 5.750
10
70
Tiril Jacobsen Molnes
AATF
11.500
D: 3.0
E: 8.500
6.500
D: 4.60
E: 5.900
ND: 4.00
13.400
D: 6.30
E: 7.100
12.050
D: 6.00
E: 6.050
43.450
10.150
VT
11.500
D: 3.0
E: 8.500
UB
6.500
D: 4.6
E: 5.900
ND: 4.00
BB
13.400
D: 6.3
E: 7.100
FX
12.050
D: 6.0
E: 6.050
11
59
Hannah Martine Sæther
KTF
10.300
D: 2.0
E: 8.300
10.000
D: 2.00
E: 8.000
11.400
D: 6.00
E: 5.400
11.050
D: 5.40
E: 5.650
42.750
10.850
VT
10.300
D: 2.0
E: 8.300
UB
10.000
D: 2.0
E: 8.000
BB
11.400
D: 6.0
E: 5.400
FX
11.050
D: 5.4
E: 5.650
12
99
Emma Listou
Stjørdals Blink
10.350
D: 2.0
E: 8.350
9.100
D: 2.00
E: 7.100
11.900
D: 5.30
E: 6.600
11.100
D: 5.00
E: 6.600
ND: 0.50
42.450
11.150
VT
10.350
D: 2.0
E: 8.350
UB
9.100
D: 2.0
E: 7.100
BB
11.900
D: 5.3
E: 6.600
FX
11.100
D: 5.0
E: 6.600
ND: 0.50
13
115
Henricke farstad
Molde TF
10.650
D: 2.8
E: 7.850
10.300
D: 2.00
E: 8.300
10.200
D: 6.00
E: 4.200
11.250
D: 4.60
E: 6.650
42.400
11.200
VT
10.650
D: 2.8
E: 7.850
UB
10.300
D: 2.0
E: 8.300
BB
10.200
D: 6.0
E: 4.200
FX
11.250
D: 4.6
E: 6.650
14
173
Hili Bjørg Scharf
Tomrefjord IL Turn
10.600
D: 2.0
E: 8.600
8.150
D: 1.50
E: 6.650
11.000
D: 4.50
E: 6.500
11.650
D: 4.90
E: 6.750
41.400
12.200
VT
10.600
D: 2.0
E: 8.600
UB
8.150
D: 1.5
E: 6.650
BB
11.000
D: 4.5
E: 6.500
FX
11.650
D: 4.9
E: 6.750
15
87
Marie Molde
IL Sverre
10.400
D: 2.0
E: 8.400
7.400

E: 8.400
ND: 1.00
11.200
D: 5.60
E: 5.600
9.500
D: 4.40
E: 5.100
38.500
15.100
VT
10.400
D: 2.0
E: 8.400
UB
7.400

E: 8.400
ND: 1.00
BB
11.200
D: 5.6
E: 5.600
FX
9.500
D: 4.4
E: 5.100
16
97
Selma Flormælen
Stjørdals Blink
10.600
D: 2.0
E: 8.600
7.500
D: 2.00
E: 5.500
10.250
D: 5.30
E: 4.950
9.950
D: 4.50
E: 5.950
ND: 0.50
38.300
15.300
VT
10.600
D: 2.0
E: 8.600
UB
7.500
D: 2.0
E: 5.500
BB
10.250
D: 5.3
E: 4.950
FX
9.950
D: 4.5
E: 5.950
ND: 0.50
17
96
Fride Linaker
Stjørdals Blink
10.250
D: 1.5
E: 8.750
8.350

E: 8.350
10.000
D: 5.20
E: 4.800
8.550
D: 4.40
E: 4.650
ND: 0.50
37.150
16.450
VT
10.250
D: 1.5
E: 8.750
UB
8.350

E: 8.350
BB
10.000
D: 5.2
E: 4.800
FX
8.550
D: 4.4
E: 4.650
ND: 0.50
18
74
Nora Celine Økland
AATF
9.850
D: 1.5
E: 8.350
10.050
D: 2.00
E: 8.050
7.200
D: 2.50
E: 4.700
9.650
D: 5.00
E: 4.650
36.750
16.850
VT
9.850
D: 1.5
E: 8.350
UB
10.050
D: 2.0
E: 8.050
BB
7.200
D: 2.5
E: 4.700
FX
9.650
D: 5.0
E: 4.650
19
98
Oline Wang Gundersen
Stjørdals Blink
10.200
D: 1.5
E: 8.700
7.950

E: 8.950
ND: 1.00
8.750
D: 5.10
E: 3.650
9.600
D: 4.40
E: 5.700
ND: 0.50
36.500
17.100
VT
10.200
D: 1.5
E: 8.700
UB
7.950

E: 8.950
ND: 1.00
BB
8.750
D: 5.1
E: 3.650
FX
9.600
D: 4.4
E: 5.700
ND: 0.50
20
85
Kornelia Hovrud Myran
IL Sverre
10.000
D: 2.0
E: 8.000
8.900
D: 1.50
E: 7.400
5.200
D: 4.30
E: 4.900
ND: 4.00
10.500
D: 5.00
E: 5.500
34.600
19.000
VT
10.000
D: 2.0
E: 8.000
UB
8.900
D: 1.5
E: 7.400
BB
5.200
D: 4.3
E: 4.900
ND: 4.00
FX
10.500
D: 5.0
E: 5.500
21
109
Anna Vandbakk Nilssen
Nidaros
10.350
D: 2.0
E: 8.350
10.600
D: 1.50
E: 9.100
4.250
D: 4.70
E: 3.550
ND: 4.00
9.250
D: 4.40
E: 5.350
ND: 0.50
34.450
19.150
VT
10.350
D: 2.0
E: 8.350
UB
10.600
D: 1.5
E: 9.100
BB
4.250
D: 4.7
E: 3.550
ND: 4.00
FX
9.250
D: 4.4
E: 5.350
ND: 0.50
22
107
Milla Sophie Wemundstad Kristiansen
Nidaros
10.150
D: 2.0
E: 8.150
7.350

E: 7.350
9.100
D: 5.50
E: 3.600
6.700
D: 0.00
E: 6.700
33.300
20.300
VT
10.150
D: 2.0
E: 8.150
UB
7.350

E: 7.350
BB
9.100
D: 5.5
E: 3.600
FX
6.700

E: 6.700
23
135
Joulia Berge Nagy
Trondhjems
10.500
D: 2.0
E: 8.500
7.750
D: 0.50
E: 7.250
6.400
D: 0.00
E: 6.400
6.750
D: 2.00
E: 4.750
31.400
22.200
VT
10.500
D: 2.0
E: 8.500
UB
7.750
D: 0.5
E: 7.250
BB
6.400

E: 6.400
FX
6.750
D: 2.0
E: 4.750
24
156
Helene Hovdal
Trondhjems
10.400
D: 2.0
E: 8.400
8.200
D: 2.00
E: 6.200
1.550
D: 1.10
E: 4.450
ND: 4.00
10.450
D: 4.00
E: 6.950
ND: 0.50
30.600
23.000
VT
10.400
D: 2.0
E: 8.400
UB
8.200
D: 2.0
E: 6.200
BB
1.550
D: 1.1
E: 4.450
ND: 4.00
FX
10.450
D: 4.0
E: 6.950
ND: 0.50
25
110
Nora Norum Sandøy
Nidaros
10.450
D: 2.0
E: 8.450
6.700

E: 6.700
7.300
D: 1.10
E: 6.200
6.000
D: 0.00
E: 6.500
ND: 0.50
30.450
23.150
VT
10.450
D: 2.0
E: 8.450
UB
6.700

E: 6.700
BB
7.300
D: 1.1
E: 6.200
FX
6.000

E: 6.500
ND: 0.50
25
108
Johanna Veium Vestrum
Nidaros
9.900
D: 2.0
E: 7.900
6.150

E: 7.150
ND: 1.00
8.250
D: 5.20
E: 3.050
6.150
D: 0.00
E: 6.150
30.450
23.150
VT
9.900
D: 2.0
E: 7.900
UB
6.150

E: 7.150
ND: 1.00
BB
8.250
D: 5.2
E: 3.050
FX
6.150

E: 6.150
27
86
Ida Hallem
IL Sverre
9.550
D: 1.5
E: 8.050
6.900

E: 7.900
ND: 1.00
5.900
D: 0.00
E: 5.900
6.100
D: 2.00
E: 4.100
28.450
25.150
VT
9.550
D: 1.5
E: 8.050
UB
6.900

E: 7.900
ND: 1.00
BB
5.900

E: 5.900
FX
6.100
D: 2.0
E: 4.100
28
61
Una Ertsås Hildrum
Steinkjer
10.150
D: 1.5
E: 8.650
5.800
D: 1.00
E: 4.800
5.450
D: 0.50
E: 4.950
6.200
D: 0.00
E: 6.700
ND: 0.50
27.600
26.000
VT
10.150
D: 1.5
E: 8.650
UB
5.800
D: 1.0
E: 4.800
BB
5.450
D: 0.5
E: 4.950
FX
6.200

E: 6.700
ND: 0.50
29
143
Emma Marie Vie
verdal Turnforening
9.550
D: 2.0
E: 7.550
6.150

E: 7.150
ND: 1.00
5.450
D: 0.50
E: 4.950
4.950
D: 0.00
E: 4.950
26.100
27.500
VT
9.550
D: 2.0
E: 7.550
UB
6.150

E: 7.150
ND: 1.00
BB
5.450
D: 0.5
E: 4.950
FX
4.950

E: 4.950
30
69
Anna Frostad
AATF
9.750
D: 2.00
E: 7.750
9.750
43.850
VT

UB
9.750
D: 2.0
E: 7.750
BB

FX

31
88
Ingrid Gustad Strøm
IL Sverre
VT

UB

BB

FX

31
62
Ingrid Louise Fearnley
Steinkjer
VT

UB

BB

FX

31
151
Caroline Rambech Larsen
Trondhjems
VT

UB

BB

FX

31
73
Mathea Hjelvik
AATF
VT

UB

BB

FX

Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
72
Kristine Pettersen Hammerø, AATF


4.5


8.750
6.625
13.250

2
113
Frida Visnes Silseth, Molde TF


4.5


8.350
6.425
12.850

0.200
3
71
Erika Eikremsvik Tolaas, AATF


4.5


8.000
6.250
12.500

0.375
4
114
Mali Sofie Wikeland, Molde TF


4.5


7.800
6.150
12.300

0.475
5
70
Tiril Jacobsen Molnes, AATF


3.0


8.500
5.750
11.500

0.875
6
116
Lina jenset, Molde TF


2.8


8.550
5.675
11.350

0.950
6
155
Vilma Hetle, Trondhjems


2.8


8.550
5.675
11.350

0.950
8
149
Amelia Bøkestad, Trondhjems


2.0


8.850
5.425
10.850

1.200
9
115
Henricke farstad, Molde TF


2.8


7.850
5.325
10.650

1.300
10
97
Selma Flormælen, Stjørdals Blink


2.0


8.600
5.300
10.600

1.325
10
173
Hili Bjørg Scharf, Tomrefjord IL Turn


2.0


8.600
5.300
10.600

1.325
12
135
Joulia Berge Nagy, Trondhjems


2.0


8.500
5.250
10.500

1.375
13
110
Nora Norum Sandøy, Nidaros


2.0


8.450
5.225
10.450

1.400
13
117
Eina Buset Bredeli, Molde TF


3.5


6.950
5.225
10.450

1.400
15
87
Marie Molde, IL Sverre


2.0


8.400
5.200
10.400

1.425
15
156
Helene Hovdal, Trondhjems


2.0


8.400
5.200
10.400

1.425
17
109
Anna Vandbakk Nilssen, Nidaros


2.0


8.350
5.175
10.350

1.450
17
99
Emma Listou, Stjørdals Blink


2.0


8.350
5.175
10.350

1.450
19
59
Hannah Martine Sæther, KTF


2.0


8.300
5.150
10.300

1.475
20
96
Fride Linaker, Stjørdals Blink


1.5


8.750
5.125
10.250

1.500
21
98
Oline Wang Gundersen, Stjørdals Blink


1.5


8.700
5.100
10.200

1.525
22
61
Una Ertsås Hildrum, Steinkjer


1.5


8.650
5.075
10.150

1.550
22
107
Milla Sophie Wemundstad Kristiansen, Nidaros


2.0


8.150
5.075
10.150

1.550
22
106
Lena Katarina Hay Rognes, Nidaros


2.0


8.150
5.075
10.150

1.550
25
85
Kornelia Hovrud Myran, IL Sverre


2.0


8.000
5.000
10.000

1.625
26
108
Johanna Veium Vestrum, Nidaros


2.0


7.900
4.950
9.900

1.675
27
74
Nora Celine Økland, AATF


1.5


8.350
4.925
9.850

1.700
28
86
Ida Hallem, IL Sverre


1.5


8.050
4.775
9.550

1.850
28
143
Emma Marie Vie, verdal Turnforening


2.0


7.550
4.775
9.550

1.850
30
62
Ingrid Louise Fearnley, Steinkjer


30
69
Anna Frostad, AATF


30
73
Mathea Hjelvik, AATF


30
88
Ingrid Gustad Strøm, IL Sverre


30
151
Caroline Rambech Larsen, Trondhjems


Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
117
Eina Buset Bredeli, Molde TF

6.0

7.400


13.400

2
72
Kristine Pettersen Hammerø, AATF

5.8

6.850


12.650

0.750
3
113
Frida Visnes Silseth, Molde TF

5.8

6.550


12.350

1.050
4
71
Erika Eikremsvik Tolaas, AATF

5.2

6.600


11.800

1.600
5
114
Mali Sofie Wikeland, Molde TF

5.8

5.800


11.600

1.800
6
106
Lena Katarina Hay Rognes, Nidaros

2.0

9.200


11.200

2.200
7
155
Vilma Hetle, Trondhjems

2.0

8.900


10.900

2.500
8
149
Amelia Bøkestad, Trondhjems

2.0

8.750


10.750

2.650
9
109
Anna Vandbakk Nilssen, Nidaros

1.5

9.100


10.600

2.800
9
116
Lina jenset, Molde TF

4.7

5.900


10.600

2.800
11
115
Henricke farstad, Molde TF

2.0

8.300


10.300

3.100
12
74
Nora Celine Økland, AATF

2.0

8.050


10.050

3.350
13
59
Hannah Martine Sæther, KTF

2.0

8.000


10.000

3.400
14
69
Anna Frostad, AATF

2.0

7.750


9.750

3.650
15
99
Emma Listou, Stjørdals Blink

2.0

7.100


9.100

4.300
16
85
Kornelia Hovrud Myran, IL Sverre

1.5

7.400


8.900

4.500
17
96
Fride Linaker, Stjørdals Blink


8.350


8.350

5.050
18
156
Helene Hovdal, Trondhjems

2.0

6.200


8.200

5.200
19
173
Hili Bjørg Scharf, Tomrefjord IL Turn

1.5

6.650


8.150

5.250
20
98
Oline Wang Gundersen, Stjørdals Blink


8.950

1.0

7.950

5.450
21
135
Joulia Berge Nagy, Trondhjems

0.5

7.250


7.750

5.650
22
97
Selma Flormælen, Stjørdals Blink

2.0

5.500


7.500

5.900
23
87
Marie Molde, IL Sverre


8.400

1.0

7.400

6.000
24
107
Milla Sophie Wemundstad Kristiansen, Nidaros


7.350


7.350

6.050
25
86
Ida Hallem, IL Sverre


7.900

1.0

6.900

6.500
26
110
Nora Norum Sandøy, Nidaros


6.700


6.700

6.700
27
70
Tiril Jacobsen Molnes, AATF

4.6

5.900

4.0

6.500

6.900
28
143
Emma Marie Vie, verdal Turnforening


7.150

1.0

6.150

7.250
28
108
Johanna Veium Vestrum, Nidaros


7.150

1.0

6.150

7.250
30
61
Una Ertsås Hildrum, Steinkjer

1.0

4.800


5.800

7.600
31
62
Ingrid Louise Fearnley, Steinkjer
31
73
Mathea Hjelvik, AATF
31
88
Ingrid Gustad Strøm, IL Sverre
31
151
Caroline Rambech Larsen, Trondhjems
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
72
Kristine Pettersen Hammerø, AATF

6.4

7.800


14.200

2
70
Tiril Jacobsen Molnes, AATF

6.3

7.100


13.400

0.800
3
149
Amelia Bøkestad, Trondhjems

5.6

7.400


13.000

1.200
4
117
Eina Buset Bredeli, Molde TF

5.7

7.200


12.900

1.300
5
106
Lena Katarina Hay Rognes, Nidaros

5.4

7.350


12.750

1.450
6
113
Frida Visnes Silseth, Molde TF

6.1

6.500


12.600

1.600
7
71
Erika Eikremsvik Tolaas, AATF

6.0

6.250


12.250

1.950
8
99
Emma Listou, Stjørdals Blink

5.3

6.600


11.900

2.300
9
114
Mali Sofie Wikeland, Molde TF

6.3

5.450


11.750

2.450
10
155
Vilma Hetle, Trondhjems

4.8

6.700


11.500

2.700
11
59
Hannah Martine Sæther, KTF

6.0

5.400


11.400

2.800
12
87
Marie Molde, IL Sverre

5.6

5.600


11.200

3.000
13
173
Hili Bjørg Scharf, Tomrefjord IL Turn

4.5

6.500


11.000

3.200
14
116
Lina jenset, Molde TF

5.6

5.150


10.750

3.450
15
97
Selma Flormælen, Stjørdals Blink

5.3

4.950


10.250

3.950
16
115
Henricke farstad, Molde TF

6.0

4.200


10.200

4.000
17
96
Fride Linaker, Stjørdals Blink

5.2

4.800


10.000

4.200
18
107
Milla Sophie Wemundstad Kristiansen, Nidaros

5.5

3.600


9.100

5.100
19
98
Oline Wang Gundersen, Stjørdals Blink

5.1

3.650


8.750

5.450
20
108
Johanna Veium Vestrum, Nidaros

5.2

3.050


8.250

5.950
21
110
Nora Norum Sandøy, Nidaros

1.1

6.200


7.300

6.900
22
74
Nora Celine Økland, AATF

2.5

4.700


7.200

7.000
23
135
Joulia Berge Nagy, Trondhjems


6.400


6.400

7.800
24
86
Ida Hallem, IL Sverre


5.900


5.900

8.300
25
143
Emma Marie Vie, verdal Turnforening

0.5

4.950


5.450

8.750
25
61
Una Ertsås Hildrum, Steinkjer

0.5

4.950


5.450

8.750
27
85
Kornelia Hovrud Myran, IL Sverre

4.3

4.900

4.0

5.200

9.000
28
109
Anna Vandbakk Nilssen, Nidaros

4.7

3.550

4.0

4.250

9.950
29
156
Helene Hovdal, Trondhjems

1.1

4.450

4.0

1.550

12.650
30
62
Ingrid Louise Fearnley, Steinkjer
30
69
Anna Frostad, AATF
30
73
Mathea Hjelvik, AATF
30
88
Ingrid Gustad Strøm, IL Sverre
30
151
Caroline Rambech Larsen, Trondhjems
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
72
Kristine Pettersen Hammerø, AATF

6.3

7.200


13.500

2
114
Mali Sofie Wikeland, Molde TF

5.8

7.100


12.900

0.600
3
71
Erika Eikremsvik Tolaas, AATF

6.2

6.400


12.600

0.900
4
70
Tiril Jacobsen Molnes, AATF

6.0

6.050


12.050

1.450
5
155
Vilma Hetle, Trondhjems

5.2

6.750


11.950

1.550
6
173
Hili Bjørg Scharf, Tomrefjord IL Turn

4.9

6.750


11.650

1.850
6
117
Eina Buset Bredeli, Molde TF

5.9

5.750


11.650

1.850
8
113
Frida Visnes Silseth, Molde TF

5.7

5.900


11.600

1.900
9
116
Lina jenset, Molde TF

5.7

5.750


11.450

2.050
10
115
Henricke farstad, Molde TF

4.6

6.650


11.250

2.250
11
149
Amelia Bøkestad, Trondhjems

5.1

6.050


11.150

2.350
12
99
Emma Listou, Stjørdals Blink

5.0

6.600

0.5

11.100

2.400
13
59
Hannah Martine Sæther, KTF

5.4

5.650


11.050

2.450
14
106
Lena Katarina Hay Rognes, Nidaros

4.9

5.800


10.700

2.800
15
85
Kornelia Hovrud Myran, IL Sverre

5.0

5.500


10.500

3.000
16
156
Helene Hovdal, Trondhjems

4.0

6.950

0.5

10.450

3.050
17
97
Selma Flormælen, Stjørdals Blink

4.5

5.950

0.5

9.950

3.550
18
74
Nora Celine Økland, AATF

5.0

4.650


9.650

3.850
19
98
Oline Wang Gundersen, Stjørdals Blink

4.4

5.700

0.5

9.600

3.900
20
87
Marie Molde, IL Sverre

4.4

5.100


9.500

4.000
21
109
Anna Vandbakk Nilssen, Nidaros

4.4

5.350

0.5

9.250

4.250
22
96
Fride Linaker, Stjørdals Blink

4.4

4.650

0.5

8.550

4.950
23
135
Joulia Berge Nagy, Trondhjems

2.0

4.750


6.750

6.750
24
107
Milla Sophie Wemundstad Kristiansen, Nidaros


6.700


6.700

6.800
25
61
Una Ertsås Hildrum, Steinkjer


6.700

0.5

6.200

7.300
26
108
Johanna Veium Vestrum, Nidaros


6.150


6.150

7.350
27
86
Ida Hallem, IL Sverre

2.0

4.100


6.100

7.400
28
110
Nora Norum Sandøy, Nidaros


6.500

0.5

6.000

7.500
29
143
Emma Marie Vie, verdal Turnforening


4.950


4.950

8.550
30
62
Ingrid Louise Fearnley, Steinkjer
30
69
Anna Frostad, AATF
30
73
Mathea Hjelvik, AATF
30
88
Ingrid Gustad Strøm, IL Sverre
30
151
Caroline Rambech Larsen, Trondhjems
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap

Last Update: 6/20/2024 12:19:20 AM
SX
SM
MD
XL
XXL