Back 

Seriekonkurranse 2 Kjennhallen, 15-16 juni 2019

Jenter Rekrutt 11 år Jenter Rekrutt 12 år Gutter Rekrutt Jenter Klasse I Gutter Klasse I Jenter Klasse II Gutter Klasse II Jenter Klasse III Gutter Klasse III Jenter Rekrutt Lag Gutter Rekrutt Lag Jenter Stige Lag Gutter Stige Lag
Jenter Rekrutt 12 år
Unofficial results
Pl
#
Name
Vault
Uneven bars
Beam
Floor
Total
Gap
1
265
Eira Engh
Nordstrand
11.300
D: 2.8
E: 8.500
13.700
D: 5.30
E: 8.400
14.700
D: 6.10
E: 8.600
13.700
D: 5.80
E: 7.900
53.400
VT
11.300
D: 2.8
E: 8.500
UB
13.700
D: 5.3
E: 8.400
BB
14.700
D: 6.1
E: 8.600
FX
13.700
D: 5.8
E: 7.900
2
212
Tilde Sponevik
Hoppensprett
11.300
D: 3.0
E: 8.300
13.500
D: 5.80
E: 7.700
14.200
D: 6.50
E: 7.700
13.800
D: 6.10
E: 7.700
52.800
0.600
VT
11.300
D: 3.0
E: 8.300
UB
13.500
D: 5.8
E: 7.700
BB
14.200
D: 6.5
E: 7.700
FX
13.800
D: 6.1
E: 7.700
3
242
Isabella Jolie Johansen
HSIL
11.700
D: 3.0
E: 8.700
12.400
D: 5.20
E: 7.200
12.700
D: 6.30
E: 6.400
14.500
D: 5.80
E: 8.700
51.300
2.100
VT
11.700
D: 3.0
E: 8.700
UB
12.400
D: 5.2
E: 7.200
BB
12.700
D: 6.3
E: 6.400
FX
14.500
D: 5.8
E: 8.700
4
291
Adelen Linnes Almløv
Oslo
11.200
D: 3.0
E: 8.200
12.000
D: 4.60
E: 7.400
12.700
D: 5.80
E: 6.900
15.100
D: 6.60
E: 8.500
51.000
2.400
VT
11.200
D: 3.0
E: 8.200
UB
12.000
D: 4.6
E: 7.400
BB
12.700
D: 5.8
E: 6.900
FX
15.100
D: 6.6
E: 8.500
4
263
Sienna Sophie Støme
Nordstrand
11.300
D: 2.8
E: 8.500
12.700
D: 4.70
E: 8.000
12.400
D: 5.90
E: 6.500
14.600
D: 6.00
E: 8.600
51.000
2.400
VT
11.300
D: 2.8
E: 8.500
UB
12.700
D: 4.7
E: 8.000
BB
12.400
D: 5.9
E: 6.500
FX
14.600
D: 6.0
E: 8.600
6
210
Ingeborg Murud Bratfos
Hoppensprett
11.500
D: 3.0
E: 8.500
10.800
D: 2.00
E: 8.800
13.800
D: 6.40
E: 7.400
14.100
D: 6.10
E: 8.000
50.200
3.200
VT
11.500
D: 3.0
E: 8.500
UB
10.800
D: 2.0
E: 8.800
BB
13.800
D: 6.4
E: 7.400
FX
14.100
D: 6.1
E: 8.000
7
264
Elle Myhre Nilsen
Nordstrand
11.200
D: 2.8
E: 8.400
13.100
D: 4.60
E: 8.500
12.800
D: 5.70
E: 7.100
13.000
D: 5.10
E: 7.900
50.100
3.300
VT
11.200
D: 2.8
E: 8.400
UB
13.100
D: 4.6
E: 8.500
BB
12.800
D: 5.7
E: 7.100
FX
13.000
D: 5.1
E: 7.900
7
211
Ella Søndenaa
Hoppensprett
11.300
D: 3.0
E: 8.300
12.300
D: 5.10
E: 7.200
13.700
D: 6.00
E: 7.700
12.800
D: 6.00
E: 6.800
50.100
3.300
VT
11.300
D: 3.0
E: 8.300
UB
12.300
D: 5.1
E: 7.200
BB
13.700
D: 6.0
E: 7.700
FX
12.800
D: 6.0
E: 6.800
9
283
Gine Hauglum-werner
Holmen
11.100
D: 2.8
E: 8.300
11.300
D: 5.30
E: 6.000
13.600
D: 5.70
E: 7.900
11.800
D: 5.30
E: 6.500
47.800
5.600
VT
11.100
D: 2.8
E: 8.300
UB
11.300
D: 5.3
E: 6.000
BB
13.600
D: 5.7
E: 7.900
FX
11.800
D: 5.3
E: 6.500
10
292
Erika Eriksrud
Oslo
10.300
D: 2.0
E: 8.300
12.800
D: 4.70
E: 8.100
12.800
D: 6.00
E: 6.800
11.700
D: 5.00
E: 6.700
47.600
5.800
VT
10.300
D: 2.0
E: 8.300
UB
12.800
D: 4.7
E: 8.100
BB
12.800
D: 6.0
E: 6.800
FX
11.700
D: 5.0
E: 6.700
11
293
Marte H. Haagensen
Oslo
10.400
D: 2.0
E: 8.400
12.700
D: 4.70
E: 8.000
11.100
D: 6.20
E: 4.900
12.700
D: 5.40
E: 7.300
46.900
6.500
VT
10.400
D: 2.0
E: 8.400
UB
12.700
D: 4.7
E: 8.000
BB
11.100
D: 6.2
E: 4.900
FX
12.700
D: 5.4
E: 7.300
12
284
Madeleine Görlitz-Håkonsen
Holmen
11.600
D: 2.8
E: 8.800
12.800
D: 4.80
E: 8.000
10.600
D: 5.20
E: 5.400
11.800
D: 5.60
E: 6.200
46.800
6.600
VT
11.600
D: 2.8
E: 8.800
UB
12.800
D: 4.8
E: 8.000
BB
10.600
D: 5.2
E: 5.400
FX
11.800
D: 5.6
E: 6.200
13
294
Ronja Blichfeldt Mjønes
Oslo
10.000
D: 2.0
E: 8.000
10.700
D: 2.00
E: 8.700
11.900
D: 6.00
E: 5.900
13.200
D: 5.90
E: 7.300
45.800
7.600
VT
10.000
D: 2.0
E: 8.000
UB
10.700
D: 2.0
E: 8.700
BB
11.900
D: 6.0
E: 5.900
FX
13.200
D: 5.9
E: 7.300
14
260
Marthine Jonassen
Langhus
10.700
D: 2.0
E: 8.700
9.100
D: 2.00
E: 7.100
11.500
D: 4.50
E: 7.000
11.800
D: 4.80
E: 7.000
43.100
10.300
VT
10.700
D: 2.0
E: 8.700
UB
9.100
D: 2.0
E: 7.100
BB
11.500
D: 4.5
E: 7.000
FX
11.800
D: 4.8
E: 7.000
15
218
Amanda Danielsen
Asker
10.400
D: 1.5
E: 8.900
8.900

E: 8.900
11.100
D: 3.50
E: 7.600
11.900
D: 4.90
E: 7.000
42.300
11.100
VT
10.400
D: 1.5
E: 8.900
UB
8.900

E: 8.900
BB
11.100
D: 3.5
E: 7.600
FX
11.900
D: 4.9
E: 7.000
16
243
Erin Jensen
HSIL
10.600
D: 2.0
E: 8.600
10.300
D: 2.00
E: 8.300
9.400
D: 5.80
E: 3.600
11.900
D: 5.00
E: 6.900
42.200
11.200
VT
10.600
D: 2.0
E: 8.600
UB
10.300
D: 2.0
E: 8.300
BB
9.400
D: 5.8
E: 3.600
FX
11.900
D: 5.0
E: 6.900
17
238
Amanda Nygård
DFI
10.300
D: 1.5
E: 8.800
8.700

E: 8.700
11.500
D: 5.10
E: 6.400
11.000
D: 4.30
E: 6.700
41.500
11.900
VT
10.300
D: 1.5
E: 8.800
UB
8.700

E: 8.700
BB
11.500
D: 5.1
E: 6.400
FX
11.000
D: 4.3
E: 6.700
18
290
Kaja Nikelsen
Holmen
9.800
D: 1.5
E: 8.300
9.500
D: 2.00
E: 7.500
9.800
D: 5.00
E: 4.800
11.600
D: 4.20
E: 7.400
40.700
12.700
VT
9.800
D: 1.5
E: 8.300
UB
9.500
D: 2.0
E: 7.500
BB
9.800
D: 5.0
E: 4.800
FX
11.600
D: 4.2
E: 7.400
19
286
Julia Høybi
Holmen
10.100
D: 2.0
E: 8.100
8.300
D: 1.50
E: 6.800
12.200
D: 5.60
E: 6.600
9.900
D: 4.10
E: 5.800
40.500
12.900
VT
10.100
D: 2.0
E: 8.100
UB
8.300
D: 1.5
E: 6.800
BB
12.200
D: 5.6
E: 6.600
FX
9.900
D: 4.1
E: 5.800
20
223
Amanda Westnes
Gjelleråsen
10.500
D: 2.0
E: 8.500
9.000
D: 2.00
E: 7.000
9.100
D: 4.00
E: 5.100
11.500
D: 4.80
E: 6.700
40.100
13.300
VT
10.500
D: 2.0
E: 8.500
UB
9.000
D: 2.0
E: 7.000
BB
9.100
D: 4.0
E: 5.100
FX
11.500
D: 4.8
E: 6.700
21
215
Josefine Pettersson-Døhlen
Asker
10.000
D: 1.5
E: 8.500
8.700

E: 8.700
10.100
D: 4.00
E: 6.100
11.100
D: 5.00
E: 6.100
39.900
13.500
VT
10.000
D: 1.5
E: 8.500
UB
8.700

E: 8.700
BB
10.100
D: 4.0
E: 6.100
FX
11.100
D: 5.0
E: 6.100
22
239
Athena Reniborg
DFI
9.600
D: 2.0
E: 7.600
7.100

E: 8.100
ND: 1.00
10.800
D: 4.80
E: 6.000
11.200
D: 4.50
E: 6.700
38.700
14.700
VT
9.600
D: 2.0
E: 7.600
UB
7.100

E: 8.100
ND: 1.00
BB
10.800
D: 4.8
E: 6.000
FX
11.200
D: 4.5
E: 6.700
23
217
Sara Pettersson-Døhlen
Asker
9.400
D: 1.5
E: 7.900
8.000

E: 9.000
ND: 1.00
10.200
D: 3.50
E: 6.700
10.700
D: 4.20
E: 6.500
38.300
15.100
VT
9.400
D: 1.5
E: 7.900
UB
8.000

E: 9.000
ND: 1.00
BB
10.200
D: 3.5
E: 6.700
FX
10.700
D: 4.2
E: 6.500
24
288
Aliya Movafagh
Holmen
9.900
D: 2.0
E: 7.900
7.300
D: 0.50
E: 6.800
10.500
D: 5.00
E: 5.500
10.500
D: 4.90
E: 5.600
38.200
15.200
VT
9.900
D: 2.0
E: 7.900
UB
7.300
D: 0.5
E: 6.800
BB
10.500
D: 5.0
E: 5.500
FX
10.500
D: 4.9
E: 5.600
25
287
Ingrid Woxholt
Holmen
10.400
D: 2.0
E: 8.400
6.600
D: 0.50
E: 6.100
10.200
D: 4.90
E: 5.300
10.200
D: 4.90
E: 5.300
37.400
16.000
VT
10.400
D: 2.0
E: 8.400
UB
6.600
D: 0.5
E: 6.100
BB
10.200
D: 4.9
E: 5.300
FX
10.200
D: 4.9
E: 5.300
26
289
Mathilda Nystad Skeie
Holmen
10.100
D: 1.5
E: 8.600
7.300

E: 7.800
ND: 0.50
8.300
D: 4.80
E: 7.500
ND: 4.00
11.400
D: 4.80
E: 6.600
37.100
16.300
VT
10.100
D: 1.5
E: 8.600
UB
7.300

E: 7.800
ND: 0.50
BB
8.300
D: 4.8
E: 7.500
ND: 4.00
FX
11.400
D: 4.8
E: 6.600
27
256
Sarah Elizabeth Paulsen
Langhus
10.100
D: 2.0
E: 8.100
7.400
D: 2.00
E: 5.400
10.900
D: 4.50
E: 6.400
8.400
D: 1.00
E: 7.400
36.800
16.600
VT
10.100
D: 2.0
E: 8.100
UB
7.400
D: 2.0
E: 5.400
BB
10.900
D: 4.5
E: 6.400
FX
8.400
D: 1.0
E: 7.400
28
257
Malin Johanne Kjønnøy
Langhus
9.800
D: 2.0
E: 7.800
7.300
D: 2.00
E: 5.300
8.600
D: 2.00
E: 6.600
11.000
D: 4.80
E: 6.200
36.700
16.700
VT
9.800
D: 2.0
E: 7.800
UB
7.300
D: 2.0
E: 5.300
BB
8.600
D: 2.0
E: 6.600
FX
11.000
D: 4.8
E: 6.200
28
236
Vilde B. Westlie
DFI
9.900
D: 1.5
E: 8.400
8.300

E: 8.300
7.800
D: 0.50
E: 7.300
10.700
D: 4.30
E: 6.400
36.700
16.700
VT
9.900
D: 1.5
E: 8.400
UB
8.300

E: 8.300
BB
7.800
D: 0.5
E: 7.300
FX
10.700
D: 4.3
E: 6.400
30
237
Matilde Eide Ytterbøl
DFI
10.100
D: 1.5
E: 8.600
6.800

E: 7.800
ND: 1.00
8.400
D: 0.50
E: 7.900
11.000
D: 4.20
E: 6.800
36.300
17.100
VT
10.100
D: 1.5
E: 8.600
UB
6.800

E: 7.800
ND: 1.00
BB
8.400
D: 0.5
E: 7.900
FX
11.000
D: 4.2
E: 6.800
31
233
Amanda Willumsen
Hammer
10.000
D: 2.0
E: 8.000
9.900
D: 2.00
E: 7.900
7.900
D: 2.50
E: 5.400
7.600
D: 3.00
E: 4.600
35.400
18.000
VT
10.000
D: 2.0
E: 8.000
UB
9.900
D: 2.0
E: 7.900
BB
7.900
D: 2.5
E: 5.400
FX
7.600
D: 3.0
E: 4.600
32
241
Filippa Falk
DFI
10.400
D: 2.0
E: 8.400
5.700

E: 6.700
ND: 1.00
9.900
D: 4.90
E: 5.000
8.300
D: 1.00
E: 7.300
34.300
19.100
VT
10.400
D: 2.0
E: 8.400
UB
5.700

E: 6.700
ND: 1.00
BB
9.900
D: 4.9
E: 5.000
FX
8.300
D: 1.0
E: 7.300
33
245
Emine Lydersen
HSIL
9.000
D: 0.5
E: 8.500
8.300

E: 8.300
8.100
D: 2.50
E: 5.600
8.500
D: 3.00
E: 5.500
33.900
19.500
VT
9.000
D: 0.5
E: 8.500
UB
8.300

E: 8.300
BB
8.100
D: 2.5
E: 5.600
FX
8.500
D: 3.0
E: 5.500
34
216
Alva Louise Tjernlund
Asker
8.900
D: 0.5
E: 8.400
7.600

E: 8.600
ND: 1.00
9.600
D: 0.50
E: 9.100
7.700
D: 2.00
E: 5.700
33.800
19.600
VT
8.900
D: 0.5
E: 8.400
UB
7.600

E: 8.600
ND: 1.00
BB
9.600
D: 0.5
E: 9.100
FX
7.700
D: 2.0
E: 5.700
35
207
Åsve Dahlskås Urnes
Asker
9.300
D: 0.5
E: 8.800
8.500

E: 8.500
8.400
D: 0.50
E: 7.900
6.700
D: 2.00
E: 4.700
32.900
20.500
VT
9.300
D: 0.5
E: 8.800
UB
8.500

E: 8.500
BB
8.400
D: 0.5
E: 7.900
FX
6.700
D: 2.0
E: 4.700
36
220
Nora Wilhelmine Ahm Sørensen
Asker
9.100
D: 1.5
E: 7.600
6.300

E: 7.300
ND: 1.00
8.800
D: 2.00
E: 6.800
8.500
D: 2.00
E: 6.500
32.700
20.700
VT
9.100
D: 1.5
E: 7.600
UB
6.300

E: 7.300
ND: 1.00
BB
8.800
D: 2.0
E: 6.800
FX
8.500
D: 2.0
E: 6.500
37
240
Leah Fransen Haug
DFI
9.800
D: 1.5
E: 8.300
6.400

E: 7.400
ND: 1.00
8.800
D: 0.00
E: 8.800
7.200
D: 0.00
E: 7.200
32.200
21.200
VT
9.800
D: 1.5
E: 8.300
UB
6.400

E: 7.400
ND: 1.00
BB
8.800

E: 8.800
FX
7.200

E: 7.200
38
285
Emma wiiger
Holmen
10.200
D: 2.0
E: 8.200
6.600
D: 1.50
E: 5.100
4.000
D: 4.10
E: 3.900
ND: 4.00
10.300
D: 4.90
E: 5.400
31.100
22.300
VT
10.200
D: 2.0
E: 8.200
UB
6.600
D: 1.5
E: 5.100
BB
4.000
D: 4.1
E: 3.900
ND: 4.00
FX
10.300
D: 4.9
E: 5.400
39
244
Thea Louise Tomulevski
HSIL
10.200
D: 1.5
E: 8.700
6.200

E: 7.200
ND: 1.00
7.400
D: 0.50
E: 6.900
6.500
D: 0.50
E: 6.000
30.300
23.100
VT
10.200
D: 1.5
E: 8.700
UB
6.200

E: 7.200
ND: 1.00
BB
7.400
D: 0.5
E: 6.900
FX
6.500
D: 0.5
E: 6.000
40
235
Annie Fredrica Hellevik Carlsson
Hammer
9.600
D: 2.0
E: 7.600
6.500

E: 7.500
ND: 1.00
6.300
D: 0.50
E: 6.100
ND: 0.30
6.500
D: 1.20
E: 5.300
28.900
24.500
VT
9.600
D: 2.0
E: 7.600
UB
6.500

E: 7.500
ND: 1.00
BB
6.300
D: 0.5
E: 6.100
ND: 0.30
FX
6.500
D: 1.2
E: 5.300
41
213
Dina Alrekk Solem
Hoppensprett
9.100
D: 2.00
E: 7.100
7.400
D: 0.50
E: 6.900
16.500
36.900
VT

UB
9.100
D: 2.0
E: 7.100
BB
7.400
D: 0.5
E: 6.900
FX

42
214
Serine Sundfør
Asker
VT

UB

BB

FX

42
234
Tilja- Sofie Ølmheim
Hammer
VT

UB

BB

FX

42
258
Iben Gjerdrum Vaccaro
Langhus
VT

UB

BB

FX

42
261
Viktoria Ervik-Jeannin
Njård
VT

UB

BB

FX

42
262
Tomine Schadenberg
Njård
VT

UB

BB

FX

42
295
Amanda Danielsen
Oslo
VT

UB

BB

FX

42
222
Tuva Wenger Vasdal
Ullensaker
VT

UB

BB

FX

42
219
Emilie Olsen
Asker
VT

UB

BB

FX

42
221
Sofie Pedersen
Ullensaker
VT

UB

BB

FX

42
259
Felicia Strand
Langhus
VT

UB

BB

FX

Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
242
Isabella Jolie Johansen, HSIL


3.0


8.700
5.850
11.700

2
284
Madeleine Görlitz-Håkonsen, Holmen


2.8


8.800
5.800
11.600

0.050
3
210
Ingeborg Murud Bratfos, Hoppensprett


3.0


8.500
5.750
11.500

0.100
4
265
Eira Engh, Nordstrand


2.8


8.500
5.650
11.300

0.200
4
263
Sienna Sophie Støme, Nordstrand


2.8


8.500
5.650
11.300

0.200
4
212
Tilde Sponevik, Hoppensprett


3.0


8.300
5.650
11.300

0.200
4
211
Ella Søndenaa, Hoppensprett


3.0


8.300
5.650
11.300

0.200
8
264
Elle Myhre Nilsen, Nordstrand


2.8


8.400
5.600
11.200

0.250
8
291
Adelen Linnes Almløv, Oslo


3.0


8.200
5.600
11.200

0.250
10
283
Gine Hauglum-werner, Holmen


2.8


8.300
5.550
11.100

0.300
11
260
Marthine Jonassen, Langhus


2.0


8.700
5.350
10.700

0.500
12
243
Erin Jensen, HSIL


2.0


8.600
5.300
10.600

0.550
13
223
Amanda Westnes, Gjelleråsen


2.0


8.500
5.250
10.500

0.600
14
218
Amanda Danielsen, Asker


1.5


8.900
5.200
10.400

0.650
14
287
Ingrid Woxholt, Holmen


2.0


8.400
5.200
10.400

0.650
14
241
Filippa Falk, DFI


2.0


8.400
5.200
10.400

0.650
14
293
Marte H. Haagensen, Oslo


2.0


8.400
5.200
10.400

0.650
18
238
Amanda Nygård, DFI


1.5


8.800
5.150
10.300

0.700
18
292
Erika Eriksrud, Oslo


2.0


8.300
5.150
10.300

0.700
20
244
Thea Louise Tomulevski, HSIL


1.5


8.700
5.100
10.200

0.750
20
285
Emma wiiger, Holmen


2.0


8.200
5.100
10.200

0.750
22
237
Matilde Eide Ytterbøl, DFI


1.5


8.600
5.050
10.100

0.800
22
289
Mathilda Nystad Skeie, Holmen


1.5


8.600
5.050
10.100

0.800
22
256
Sarah Elizabeth Paulsen, Langhus


2.0


8.100
5.050
10.100

0.800
22
286
Julia Høybi, Holmen


2.0


8.100
5.050
10.100

0.800
26
215
Josefine Pettersson-Døhlen, Asker


1.5


8.500
5.000
10.000

0.850
26
294
Ronja Blichfeldt Mjønes, Oslo


2.0


8.000
5.000
10.000

0.850
26
233
Amanda Willumsen, Hammer


2.0


8.000
5.000
10.000

0.850
29
236
Vilde B. Westlie, DFI


1.5


8.400
4.950
9.900

0.900
29
288
Aliya Movafagh, Holmen


2.0


7.900
4.950
9.900

0.900
31
240
Leah Fransen Haug, DFI


1.5


8.300
4.900
9.800

0.950
31
290
Kaja Nikelsen, Holmen


1.5


8.300
4.900
9.800

0.950
31
257
Malin Johanne Kjønnøy, Langhus


2.0


7.800
4.900
9.800

0.950
34
239
Athena Reniborg, DFI


2.0


7.600
4.800
9.600

1.050
34
235
Annie Fredrica Hellevik Carlsson, Hammer


2.0


7.600
4.800
9.600

1.050
36
217
Sara Pettersson-Døhlen, Asker


1.5


7.900
4.700
9.400

1.150
37
207
Åsve Dahlskås Urnes, Asker


0.5


8.800
4.650
9.300

1.200
38
220
Nora Wilhelmine Ahm Sørensen, Asker


1.5


7.600
4.550
9.100

1.300
39
245
Emine Lydersen, HSIL


0.5


8.500
4.500
9.000

1.350
40
216
Alva Louise Tjernlund, Asker


0.5


8.400
4.450
8.900

1.400
41
213
Dina Alrekk Solem, Hoppensprett


41
261
Viktoria Ervik-Jeannin, Njård


41
262
Tomine Schadenberg, Njård


41
295
Amanda Danielsen, Oslo


Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
265
Eira Engh, Nordstrand

5.3

8.400


13.700

2
212
Tilde Sponevik, Hoppensprett

5.8

7.700


13.500

0.200
3
264
Elle Myhre Nilsen, Nordstrand

4.6

8.500


13.100

0.600
4
292
Erika Eriksrud, Oslo

4.7

8.100


12.800

0.900
4
284
Madeleine Görlitz-Håkonsen, Holmen

4.8

8.000


12.800

0.900
6
293
Marte H. Haagensen, Oslo

4.7

8.000


12.700

1.000
6
263
Sienna Sophie Støme, Nordstrand

4.7

8.000


12.700

1.000
8
242
Isabella Jolie Johansen, HSIL

5.2

7.200


12.400

1.300
9
211
Ella Søndenaa, Hoppensprett

5.1

7.200


12.300

1.400
10
291
Adelen Linnes Almløv, Oslo

4.6

7.400


12.000

1.700
11
283
Gine Hauglum-werner, Holmen

5.3

6.000


11.300

2.400
12
210
Ingeborg Murud Bratfos, Hoppensprett

2.0

8.800


10.800

2.900
13
294
Ronja Blichfeldt Mjønes, Oslo

2.0

8.700


10.700

3.000
14
243
Erin Jensen, HSIL

2.0

8.300


10.300

3.400
15
233
Amanda Willumsen, Hammer

2.0

7.900


9.900

3.800
16
290
Kaja Nikelsen, Holmen

2.0

7.500


9.500

4.200
17
260
Marthine Jonassen, Langhus

2.0

7.100


9.100

4.600
17
213
Dina Alrekk Solem, Hoppensprett

2.0

7.100


9.100

4.600
19
223
Amanda Westnes, Gjelleråsen

2.0

7.000


9.000

4.700
20
218
Amanda Danielsen, Asker


8.900


8.900

4.800
21
215
Josefine Pettersson-Døhlen, Asker


8.700


8.700

5.000
21
238
Amanda Nygård, DFI


8.700


8.700

5.000
23
207
Åsve Dahlskås Urnes, Asker


8.500


8.500

5.200
24
245
Emine Lydersen, HSIL


8.300


8.300

5.400
24
236
Vilde B. Westlie, DFI


8.300


8.300

5.400
24
286
Julia Høybi, Holmen

1.5

6.800


8.300

5.400
27
217
Sara Pettersson-Døhlen, Asker


9.000

1.0

8.000

5.700
28
216
Alva Louise Tjernlund, Asker


8.600

1.0

7.600

6.100
29
256
Sarah Elizabeth Paulsen, Langhus

2.0

5.400


7.400

6.300
30
289
Mathilda Nystad Skeie, Holmen


7.800

0.5

7.300

6.400
30
288
Aliya Movafagh, Holmen

0.5

6.800


7.300

6.400
30
257
Malin Johanne Kjønnøy, Langhus

2.0

5.300


7.300

6.400
33
239
Athena Reniborg, DFI


8.100

1.0

7.100

6.600
34
237
Matilde Eide Ytterbøl, DFI


7.800

1.0

6.800

6.900
35
287
Ingrid Woxholt, Holmen

0.5

6.100


6.600

7.100
35
285
Emma wiiger, Holmen

1.5

5.100


6.600

7.100
37
235
Annie Fredrica Hellevik Carlsson, Hammer


7.500

1.0

6.500

7.200
38
240
Leah Fransen Haug, DFI


7.400

1.0

6.400

7.300
39
220
Nora Wilhelmine Ahm Sørensen, Asker


7.300

1.0

6.300

7.400
40
244
Thea Louise Tomulevski, HSIL


7.200

1.0

6.200

7.500
41
241
Filippa Falk, DFI


6.700

1.0

5.700

8.000
42
261
Viktoria Ervik-Jeannin, Njård
42
262
Tomine Schadenberg, Njård
42
295
Amanda Danielsen, Oslo
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
265
Eira Engh, Nordstrand

6.1

8.600


14.700

2
212
Tilde Sponevik, Hoppensprett

6.5

7.700


14.200

0.500
3
210
Ingeborg Murud Bratfos, Hoppensprett

6.4

7.400


13.800

0.900
4
211
Ella Søndenaa, Hoppensprett

6.0

7.700


13.700

1.000
5
283
Gine Hauglum-werner, Holmen

5.7

7.900


13.600

1.100
6
264
Elle Myhre Nilsen, Nordstrand

5.7

7.100


12.800

1.900
6
292
Erika Eriksrud, Oslo

6.0

6.800


12.800

1.900
8
291
Adelen Linnes Almløv, Oslo

5.8

6.900


12.700

2.000
8
242
Isabella Jolie Johansen, HSIL

6.3

6.400


12.700

2.000
10
263
Sienna Sophie Støme, Nordstrand

5.9

6.500


12.400

2.300
11
286
Julia Høybi, Holmen

5.6

6.600


12.200

2.500
12
294
Ronja Blichfeldt Mjønes, Oslo

6.0

5.900


11.900

2.800
13
260
Marthine Jonassen, Langhus

4.5

7.000


11.500

3.200
13
238
Amanda Nygård, DFI

5.1

6.400


11.500

3.200
15
218
Amanda Danielsen, Asker

3.5

7.600


11.100

3.600
15
293
Marte H. Haagensen, Oslo

6.2

4.900


11.100

3.600
17
256
Sarah Elizabeth Paulsen, Langhus

4.5

6.400


10.900

3.800
18
239
Athena Reniborg, DFI

4.8

6.000


10.800

3.900
19
284
Madeleine Görlitz-Håkonsen, Holmen

5.2

5.400


10.600

4.100
20
288
Aliya Movafagh, Holmen

5.0

5.500


10.500

4.200
21
217
Sara Pettersson-Døhlen, Asker

3.5

6.700


10.200

4.500
21
287
Ingrid Woxholt, Holmen

4.9

5.300


10.200

4.500
23
215
Josefine Pettersson-Døhlen, Asker

4.0

6.100


10.100

4.600
24
241
Filippa Falk, DFI

4.9

5.000


9.900

4.800
25
290
Kaja Nikelsen, Holmen

5.0

4.800


9.800

4.900
26
216
Alva Louise Tjernlund, Asker

0.5

9.100


9.600

5.100
27
243
Erin Jensen, HSIL

5.8

3.600


9.400

5.300
28
223
Amanda Westnes, Gjelleråsen

4.0

5.100


9.100

5.600
29
240
Leah Fransen Haug, DFI


8.800


8.800

5.900
29
220
Nora Wilhelmine Ahm Sørensen, Asker

2.0

6.800


8.800

5.900
31
257
Malin Johanne Kjønnøy, Langhus

2.0

6.600


8.600

6.100
32
207
Åsve Dahlskås Urnes, Asker

0.5

7.900


8.400

6.300
32
237
Matilde Eide Ytterbøl, DFI

0.5

7.900


8.400

6.300
34
289
Mathilda Nystad Skeie, Holmen

4.8

7.500

4.0

8.300

6.400
35
245
Emine Lydersen, HSIL

2.5

5.600


8.100

6.600
36
233
Amanda Willumsen, Hammer

2.5

5.400


7.900

6.800
37
236
Vilde B. Westlie, DFI

0.5

7.300


7.800

6.900
38
213
Dina Alrekk Solem, Hoppensprett

0.5

6.900


7.400

7.300
38
244
Thea Louise Tomulevski, HSIL

0.5

6.900


7.400

7.300
40
235
Annie Fredrica Hellevik Carlsson, Hammer

0.5

6.100

0.3

6.300

8.400
41
285
Emma wiiger, Holmen

4.1

3.900

4.0

4.000

10.700
42
261
Viktoria Ervik-Jeannin, Njård
42
262
Tomine Schadenberg, Njård
42
295
Amanda Danielsen, Oslo
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
291
Adelen Linnes Almløv, Oslo

6.6

8.500


15.100

2
263
Sienna Sophie Støme, Nordstrand

6.0

8.600


14.600

0.500
3
242
Isabella Jolie Johansen, HSIL

5.8

8.700


14.500

0.600
4
210
Ingeborg Murud Bratfos, Hoppensprett

6.1

8.000


14.100

1.000
5
212
Tilde Sponevik, Hoppensprett

6.1

7.700


13.800

1.300
6
265
Eira Engh, Nordstrand

5.8

7.900


13.700

1.400
7
294
Ronja Blichfeldt Mjønes, Oslo

5.9

7.300


13.200

1.900
8
264
Elle Myhre Nilsen, Nordstrand

5.1

7.900


13.000

2.100
9
211
Ella Søndenaa, Hoppensprett

6.0

6.800


12.800

2.300
10
293
Marte H. Haagensen, Oslo

5.4

7.300


12.700

2.400
11
218
Amanda Danielsen, Asker

4.9

7.000


11.900

3.200
11
243
Erin Jensen, HSIL

5.0

6.900


11.900

3.200
13
260
Marthine Jonassen, Langhus

4.8

7.000


11.800

3.300
13
283
Gine Hauglum-werner, Holmen

5.3

6.500


11.800

3.300
13
284
Madeleine Görlitz-Håkonsen, Holmen

5.6

6.200


11.800

3.300
16
292
Erika Eriksrud, Oslo

5.0

6.700


11.700

3.400
17
290
Kaja Nikelsen, Holmen

4.2

7.400


11.600

3.500
18
223
Amanda Westnes, Gjelleråsen

4.8

6.700


11.500

3.600
19
289
Mathilda Nystad Skeie, Holmen

4.8

6.600


11.400

3.700
20
239
Athena Reniborg, DFI

4.5

6.700


11.200

3.900
21
215
Josefine Pettersson-Døhlen, Asker

5.0

6.100


11.100

4.000
22
237
Matilde Eide Ytterbøl, DFI

4.2

6.800


11.000

4.100
22
238
Amanda Nygård, DFI

4.3

6.700


11.000

4.100
22
257
Malin Johanne Kjønnøy, Langhus

4.8

6.200


11.000

4.100
25
217
Sara Pettersson-Døhlen, Asker

4.2

6.500


10.700

4.400
25
236
Vilde B. Westlie, DFI

4.3

6.400


10.700

4.400
27
288
Aliya Movafagh, Holmen

4.9

5.600


10.500

4.600
28
285
Emma wiiger, Holmen

4.9

5.400


10.300

4.800
29
287
Ingrid Woxholt, Holmen

4.9

5.300


10.200

4.900
30
286
Julia Høybi, Holmen

4.1

5.800


9.900

5.200
31
220
Nora Wilhelmine Ahm Sørensen, Asker

2.0

6.500


8.500

6.600
31
245
Emine Lydersen, HSIL

3.0

5.500


8.500

6.600
33
256
Sarah Elizabeth Paulsen, Langhus

1.0

7.400


8.400

6.700
34
241
Filippa Falk, DFI

1.0

7.300


8.300

6.800
35
216
Alva Louise Tjernlund, Asker

2.0

5.700


7.700

7.400
36
233
Amanda Willumsen, Hammer

3.0

4.600


7.600

7.500
37
240
Leah Fransen Haug, DFI


7.200


7.200

7.900
38
207
Åsve Dahlskås Urnes, Asker

2.0

4.700


6.700

8.400
39
244
Thea Louise Tomulevski, HSIL

0.5

6.000


6.500

8.600
39
235
Annie Fredrica Hellevik Carlsson, Hammer

1.2

5.300


6.500

8.600
41
213
Dina Alrekk Solem, Hoppensprett
41
261
Viktoria Ervik-Jeannin, Njård
41
262
Tomine Schadenberg, Njård
41
295
Amanda Danielsen, Oslo
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap

Last Update: 6/20/2024 2:39:11 AM
SX
SM
MD
XL
XXL