Back 

Vestlandsmesterskap 2016 ,

Gutter Rekrutt Jenter Rekrutt 11år Gutter Klasse I Jenter Rekrutt 12 år Jenter Klasse 1 Junior Jenter Klasse 2 Jenter Klasse 3 Jenter FIG Lag Rekrutt Gutter Lag Rekrutt Jenter Lag Stige Gutter Lag Stige Jenter
Jenter Rekrutt 11år
Unofficial results
Pl
#
Name
Vault
Uneven bars
Beam
Floor
Total
Gap
1
39
Marte Lunde
Bergen
11.550
11.550/-
D: 3.0/-
E: 8.550/-
12.700
D: 4.50
E: 8.200
15.300
D: 7.50
E: 7.800
10.950
D: 6.00
E: 4.950
50.500
VT
11.550
11.550/-
D: 3.0/-
E: 8.550/-
UB
12.700
D: 4.5
E: 8.200
BB
15.300
D: 7.5
E: 7.800
FX
10.950
D: 6.0
E: 4.950
2
40
Rikke Bjelde Ladøy
Bergen
11.550
11.550/-
D: 3.0/-
E: 8.550/-
10.850
D: 3.00
E: 7.850
13.300
D: 6.00
E: 7.300
14.300
D: 7.00
E: 7.300
50.000
0.500
VT
11.550
11.550/-
D: 3.0/-
E: 8.550/-
UB
10.850
D: 3.0
E: 7.850
BB
13.300
D: 6.0
E: 7.300
FX
14.300
D: 7.0
E: 7.300
3
37
Lea Rongved
Bergen
11.050
11.050/-
D: 2.4/-
E: 8.650/-
11.300
D: 3.00
E: 8.300
12.300
D: 4.50
E: 7.800
12.700
D: 5.50
E: 7.200
47.350
3.150
VT
11.050
11.050/-
D: 2.4/-
E: 8.650/-
UB
11.300
D: 3.0
E: 8.300
BB
12.300
D: 4.5
E: 7.800
FX
12.700
D: 5.5
E: 7.200
4
38
Julie Fadnes
Bergen
10.650
10.650/-
D: 2.4/-
E: 8.250/-
10.550
D: 4.50
E: 6.050
12.950
D: 5.20
E: 7.750
11.850
D: 4.50
E: 7.350
46.000
4.500
VT
10.650
10.650/-
D: 2.4/-
E: 8.250/-
UB
10.550
D: 4.5
E: 6.050
BB
12.950
D: 5.2
E: 7.750
FX
11.850
D: 4.5
E: 7.350
5
24
Grace Macland
Stavanger
10.950
10.950/-
D: 2.4/-
E: 8.550/-
8.800
D: 2.00
E: 6.800
12.950
D: 5.00
E: 7.950
10.900
D: 3.50
E: 7.400
43.600
6.900
VT
10.950
10.950/-
D: 2.4/-
E: 8.550/-
UB
8.800
D: 2.0
E: 6.800
BB
12.950
D: 5.0
E: 7.950
FX
10.900
D: 3.5
E: 7.400
6
57
Melissa Mari Achthoven
Siddis
11.050
11.050/-
D: 2.4/-
E: 8.650/-
9.750
D: 4.00
E: 5.750
9.900
D: 6.50
E: 3.400
11.400
D: 4.50
E: 6.900
42.100
8.400
VT
11.050
11.050/-
D: 2.4/-
E: 8.650/-
UB
9.750
D: 4.0
E: 5.750
BB
9.900
D: 6.5
E: 3.400
FX
11.400
D: 4.5
E: 6.900
7
5
Ingeborg Johanson
Fana/Laksevåg
11.000
11.000/-
D: 2.4/-
E: 8.600/-
9.150
D: 1.70
E: 7.450
10.700
D: 5.00
E: 5.700
10.950
D: 4.00
E: 6.950
41.800
8.700
VT
11.000
11.000/-
D: 2.4/-
E: 8.600/-
UB
9.150
D: 1.7
E: 7.450
BB
10.700
D: 5.0
E: 5.700
FX
10.950
D: 4.0
E: 6.950
8
4
Lene Brun Teigland
Fana/Laksevåg
10.500
10.500/-
D: 2.4/-
E: 8.100/-
10.100
D: 2.00
E: 8.100
9.000
D: 3.50
E: 6.000
ND: 0.50
9.900
D: 4.00
E: 5.900
39.500
11.000
VT
10.500
10.500/-
D: 2.4/-
E: 8.100/-
UB
10.100
D: 2.0
E: 8.100
BB
9.000
D: 3.5
E: 6.000
ND: 0.50
FX
9.900
D: 4.0
E: 5.900
9
22
Ingrid Birkenes
Stavanger
10.050
10.050/-
D: 2.4/-
E: 7.650/-
8.750
D: 1.20
E: 7.550
9.550
D: 4.20
E: 5.350
8.450
D: 2.00
E: 6.450
36.800
13.700
VT
10.050
10.050/-
D: 2.4/-
E: 7.650/-
UB
8.750
D: 1.2
E: 7.550
BB
9.550
D: 4.2
E: 5.350
FX
8.450
D: 2.0
E: 6.450
10
3
Borghild Wiig
Sandnes
11.100
11.100/-
D: 2.4/-
E: 8.700/-
10.050
D: 2.50
E: 7.550
7.850
D: 1.50
E: 6.350
7.600
D: 3.00
E: 4.600
36.600
13.900
VT
11.100
11.100/-
D: 2.4/-
E: 8.700/-
UB
10.050
D: 2.5
E: 7.550
BB
7.850
D: 1.5
E: 6.350
FX
7.600
D: 3.0
E: 4.600
11
53
Martine Haaland
Siddis
11.000
11.000/-
D: 2.6/-
E: 8.400/-
8.200
D: 2.50
E: 5.700
6.550
D: 1.70
E: 4.850
9.550
D: 3.50
E: 6.050
35.300
15.200
VT
11.000
11.000/-
D: 2.6/-
E: 8.400/-
UB
8.200
D: 2.5
E: 5.700
BB
6.550
D: 1.7
E: 4.850
FX
9.550
D: 3.5
E: 6.050
12
25
Pauline Hetland
Stavanger
10.150
10.150/-
D: 2.4/-
E: 7.750/-
6.950
D: 1.70
E: 5.250
9.750
D: 2.50
E: 7.250
7.300
D: 1.50
E: 5.800
34.150
16.350
VT
10.150
10.150/-
D: 2.4/-
E: 7.750/-
UB
6.950
D: 1.7
E: 5.250
BB
9.750
D: 2.5
E: 7.250
FX
7.300
D: 1.5
E: 5.800
13
55
Camilla Viding Øvrebø
Siddis
10.350
10.350/-
D: 2.4/-
E: 7.950/-
7.650
D: 1.70
E: 5.950
5.150
D: 1.00
E: 4.150
9.200
D: 2.50
E: 6.700
32.350
18.150
VT
10.350
10.350/-
D: 2.4/-
E: 7.950/-
UB
7.650
D: 1.7
E: 5.950
BB
5.150
D: 1.0
E: 4.150
FX
9.200
D: 2.5
E: 6.700
14
1
Tilja Ellingsen
Sandnes
9.800
9.800/-
D: 2.4/-
E: 7.400/-
8.650
D: 1.70
E: 6.950
5.600
D: 2.70
E: 2.900
7.800
D: 2.50
E: 5.300
31.850
18.650
VT
9.800
9.800/-
D: 2.4/-
E: 7.400/-
UB
8.650
D: 1.7
E: 6.950
BB
5.600
D: 2.7
E: 2.900
FX
7.800
D: 2.5
E: 5.300
15
2
Hanne Schøien
Sandnes
10.800
10.800/-
D: 2.4/-
E: 8.400/-
7.400
D: 1.70
E: 5.700
5.350
D: 2.20
E: 3.150
5.600
D: 2.00
E: 3.600
29.150
21.350
VT
10.800
10.800/-
D: 2.4/-
E: 8.400/-
UB
7.400
D: 1.7
E: 5.700
BB
5.350
D: 2.2
E: 3.150
FX
5.600
D: 2.0
E: 3.600
16
56
Emma Sofie Berning-nummedal
Siddis
10.200
10.200/-
D: 2.4/-
E: 7.800/-
4.000

E: 4.000
4.300
D: 0.70
E: 3.600
6.850
D: 0.50
E: 6.350
25.350
25.150
VT
10.200
10.200/-
D: 2.4/-
E: 7.800/-
UB
4.000

E: 4.000
BB
4.300
D: 0.7
E: 3.600
FX
6.850
D: 0.5
E: 6.350
17
58
Elise Othilie Ersland Byrkjedal
Siddis
7.950
7.950/-
D: 0.5/-
E: 7.450/-
2.900

E: 3.400
ND: 0.50
1.750
D: 0.00
E: 2.750
ND: 1.00
5.450
D: 0.00
E: 5.650
ND: 0.20
18.050
32.450
VT
7.950
7.950/-
D: 0.5/-
E: 7.450/-
UB
2.900

E: 3.400
ND: 0.50
BB
1.750

E: 2.750
ND: 1.00
FX
5.450

E: 5.650
ND: 0.20
18
54
Guro Nevland
Siddis
VT
UB

BB

FX

18
52
Kaisa Eileraas Innerdal
Siddis
VT
UB

BB

FX

18
23
Olivia Cringean
Stavanger
VT
UB

BB

FX

Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
40
Rikke Bjelde Ladøy, Bergen


3.0


8.550
5.775
11.550

1
39
Marte Lunde, Bergen


3.0


8.550
5.775
11.550

3
3
Borghild Wiig, Sandnes


2.4


8.700
5.550
11.100

0.225
4
37
Lea Rongved, Bergen


2.4


8.650
5.525
11.050

0.250
4
57
Melissa Mari Achthoven, Siddis


2.4


8.650
5.525
11.050

0.250
6
5
Ingeborg Johanson, Fana/Laksevåg


2.4


8.600
5.500
11.000

0.275
6
53
Martine Haaland, Siddis


2.6


8.400
5.500
11.000

0.275
8
24
Grace Macland , Stavanger


2.4


8.550
5.475
10.950

0.300
9
2
Hanne Schøien, Sandnes


2.4


8.400
5.400
10.800

0.375
10
38
Julie Fadnes, Bergen


2.4


8.250
5.325
10.650

0.450
11
4
Lene Brun Teigland, Fana/Laksevåg


2.4


8.100
5.250
10.500

0.525
12
55
Camilla Viding Øvrebø, Siddis


2.4


7.950
5.175
10.350

0.600
13
56
Emma Sofie Berning-nummedal, Siddis


2.4


7.800
5.100
10.200

0.675
14
25
Pauline Hetland , Stavanger


2.4


7.750
5.075
10.150

0.700
15
22
Ingrid Birkenes , Stavanger


2.4


7.650
5.025
10.050

0.750
16
1
Tilja Ellingsen, Sandnes


2.4


7.400
4.900
9.800

0.875
17
58
Elise Othilie Ersland Byrkjedal, Siddis


0.5


7.450
3.975
7.950

1.800
18
23
Olivia Cringean , Stavanger


18
52
Kaisa Eileraas Innerdal, Siddis


18
54
Guro Nevland, Siddis


Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
39
Marte Lunde, Bergen

4.5

8.200


12.700

2
37
Lea Rongved, Bergen

3.0

8.300


11.300

1.400
3
40
Rikke Bjelde Ladøy, Bergen

3.0

7.850


10.850

1.850
4
38
Julie Fadnes, Bergen

4.5

6.050


10.550

2.150
5
4
Lene Brun Teigland, Fana/Laksevåg

2.0

8.100


10.100

2.600
6
3
Borghild Wiig, Sandnes

2.5

7.550


10.050

2.650
7
57
Melissa Mari Achthoven, Siddis

4.0

5.750


9.750

2.950
8
5
Ingeborg Johanson, Fana/Laksevåg

1.7

7.450


9.150

3.550
9
24
Grace Macland , Stavanger

2.0

6.800


8.800

3.900
10
22
Ingrid Birkenes , Stavanger

1.2

7.550


8.750

3.950
11
1
Tilja Ellingsen, Sandnes

1.7

6.950


8.650

4.050
12
53
Martine Haaland, Siddis

2.5

5.700


8.200

4.500
13
55
Camilla Viding Øvrebø, Siddis

1.7

5.950


7.650

5.050
14
2
Hanne Schøien, Sandnes

1.7

5.700


7.400

5.300
15
25
Pauline Hetland , Stavanger

1.7

5.250


6.950

5.750
16
56
Emma Sofie Berning-nummedal, Siddis


4.000


4.000

8.700
17
58
Elise Othilie Ersland Byrkjedal, Siddis


3.400

0.5

2.900

9.800
18
23
Olivia Cringean , Stavanger
18
52
Kaisa Eileraas Innerdal, Siddis
18
54
Guro Nevland, Siddis
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
39
Marte Lunde, Bergen

7.5

7.800


15.300

2
40
Rikke Bjelde Ladøy, Bergen

6.0

7.300


13.300

2.000
3
24
Grace Macland , Stavanger

5.0

7.950


12.950

2.350
3
38
Julie Fadnes, Bergen

5.2

7.750


12.950

2.350
5
37
Lea Rongved, Bergen

4.5

7.800


12.300

3.000
6
5
Ingeborg Johanson, Fana/Laksevåg

5.0

5.700


10.700

4.600
7
57
Melissa Mari Achthoven, Siddis

6.5

3.400


9.900

5.400
8
25
Pauline Hetland , Stavanger

2.5

7.250


9.750

5.550
9
22
Ingrid Birkenes , Stavanger

4.2

5.350


9.550

5.750
10
4
Lene Brun Teigland, Fana/Laksevåg

3.5

6.000

0.5

9.000

6.300
11
3
Borghild Wiig, Sandnes

1.5

6.350


7.850

7.450
12
53
Martine Haaland, Siddis

1.7

4.850


6.550

8.750
13
1
Tilja Ellingsen, Sandnes

2.7

2.900


5.600

9.700
14
2
Hanne Schøien, Sandnes

2.2

3.150


5.350

9.950
15
55
Camilla Viding Øvrebø, Siddis

1.0

4.150


5.150

10.150
16
56
Emma Sofie Berning-nummedal, Siddis

0.7

3.600


4.300

11.000
17
58
Elise Othilie Ersland Byrkjedal, Siddis


2.750

1.0

1.750

13.550
18
23
Olivia Cringean , Stavanger
18
52
Kaisa Eileraas Innerdal, Siddis
18
54
Guro Nevland, Siddis
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
40
Rikke Bjelde Ladøy, Bergen

7.0

7.300


14.300

2
37
Lea Rongved, Bergen

5.5

7.200


12.700

1.600
3
38
Julie Fadnes, Bergen

4.5

7.350


11.850

2.450
4
57
Melissa Mari Achthoven, Siddis

4.5

6.900


11.400

2.900
5
5
Ingeborg Johanson, Fana/Laksevåg

4.0

6.950


10.950

3.350
5
39
Marte Lunde, Bergen

6.0

4.950


10.950

3.350
7
24
Grace Macland , Stavanger

3.5

7.400


10.900

3.400
8
4
Lene Brun Teigland, Fana/Laksevåg

4.0

5.900


9.900

4.400
9
53
Martine Haaland, Siddis

3.5

6.050


9.550

4.750
10
55
Camilla Viding Øvrebø, Siddis

2.5

6.700


9.200

5.100
11
22
Ingrid Birkenes , Stavanger

2.0

6.450


8.450

5.850
12
1
Tilja Ellingsen, Sandnes

2.5

5.300


7.800

6.500
13
3
Borghild Wiig, Sandnes

3.0

4.600


7.600

6.700
14
25
Pauline Hetland , Stavanger

1.5

5.800


7.300

7.000
15
56
Emma Sofie Berning-nummedal, Siddis

0.5

6.350


6.850

7.450
16
2
Hanne Schøien, Sandnes

2.0

3.600


5.600

8.700
17
58
Elise Othilie Ersland Byrkjedal, Siddis


5.650

0.2

5.450

8.850
18
23
Olivia Cringean , Stavanger
18
52
Kaisa Eileraas Innerdal, Siddis
18
54
Guro Nevland, Siddis
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap

Last Update: 7/20/2024 3:00:23 AM
SX
SM
MD
XL
XXL