Back 

Cup 1 Innlandet Hamar, 2024-02-18

Rekrutt 11 år kvinner Rekrutt 12 år kvinner Klasse 1 turn kvinner Klasse 2 turn kvinner Klasse 3 turn kvinner
Rekrutt 11 år kvinner
Unofficial results
Pl
#
Name
Vault
Uneven bars
Beam
Floor
Total
Gap
1
23
Mille Isdahl
Hamar
10.800
10.800/-
D: 2.4/-
E: 8.500/-
ND: 0.10 / 0.00
10.600
D: 2.20
E: 8.400
9.300
D: 4.20
E: 5.100
11.600
D: 3.90
E: 7.700
42.300
VT
10.800
10.800/-
D: 2.4/-
E: 8.500/-
ND: 0.10/0.00
UB
10.600
D: 2.2
E: 8.400
BB
9.300
D: 4.2
E: 5.100
FX
11.600
D: 3.9
E: 7.700
2
32
Mathilde Skaugli Tomteberget
Løten
10.300
10.300/-
D: 1.6/-
E: 8.700/-
8.600
D: 2.20
E: 6.400
8.000
D: 4.30
E: 3.700
11.500
D: 4.90
E: 6.600
38.400
3.900
VT
10.300
10.300/-
D: 1.6/-
E: 8.700/-
UB
8.600
D: 2.2
E: 6.400
BB
8.000
D: 4.3
E: 3.700
FX
11.500
D: 4.9
E: 6.600
2
47
Emmeli Louise Legrand
Elverum
9.300
9.300/-
D: 2.4/-
E: 6.900/-
10.100
D: 2.00
E: 8.100
9.600
D: 4.70
E: 4.900
9.400
D: 3.40
E: 6.000
38.400
3.900
VT
9.300
9.300/-
D: 2.4/-
E: 6.900/-
UB
10.100
D: 2.0
E: 8.100
BB
9.600
D: 4.7
E: 4.900
FX
9.400
D: 3.4
E: 6.000
4
41
Ella Lykke Johansen
Elverum
9.400
9.400/-
D: 1.6/-
E: 7.800/-
9.800
D: 0.70
E: 9.100
8.800
D: 4.10
E: 4.700
10.000
D: 4.00
E: 6.000
38.000
4.300
VT
9.400
9.400/-
D: 1.6/-
E: 7.800/-
UB
9.800
D: 0.7
E: 9.100
BB
8.800
D: 4.1
E: 4.700
FX
10.000
D: 4.0
E: 6.000
5
45
Ingrid Moe-Sjøholm
Elverum
10.800
10.800/-
D: 2.4/-
E: 8.400/-
9.200
D: 0.70
E: 8.500
8.300
D: 2.20
E: 6.100
8.800
D: 3.50
E: 5.300
37.100
5.200
VT
10.800
10.800/-
D: 2.4/-
E: 8.400/-
UB
9.200
D: 0.7
E: 8.500
BB
8.300
D: 2.2
E: 6.100
FX
8.800
D: 3.5
E: 5.300
6
24
Amelia Vorslova
Hamar
9.900
9.900/-
D: 1.6/-
E: 8.300/-
8.900
D: 0.70
E: 8.200
7.100
D: 1.00
E: 6.100
10.300
D: 3.00
E: 7.300
36.200
6.100
VT
9.900
9.900/-
D: 1.6/-
E: 8.300/-
UB
8.900
D: 0.7
E: 8.200
BB
7.100
D: 1.0
E: 6.100
FX
10.300
D: 3.0
E: 7.300
7
31
Thea Sofie Engh
Løten
9.500
9.500/-
D: 1.6/-
E: 7.900/-
9.400
D: 0.70
E: 8.700
8.100
D: 3.80
E: 6.300
ND: 2.00
9.000
D: 3.40
E: 5.600
36.000
6.300
VT
9.500
9.500/-
D: 1.6/-
E: 7.900/-
UB
9.400
D: 0.7
E: 8.700
BB
8.100
D: 3.8
E: 6.300
ND: 2.00
FX
9.000
D: 3.4
E: 5.600
8
21
Vilja johansson Fladsrud
Hamar
10.000
10.000/-
D: 1.6/-
E: 8.400/-
8.200
D: 1.00
E: 7.200
6.900
D: 4.10
E: 2.800
10.400
D: 3.00
E: 7.400
35.500
6.800
VT
10.000
10.000/-
D: 1.6/-
E: 8.400/-
UB
8.200
D: 1.0
E: 7.200
BB
6.900
D: 4.1
E: 2.800
FX
10.400
D: 3.0
E: 7.400
9
42
Nora Sandvold
Elverum
10.000
10.000/-
D: 1.6/-
E: 8.400/-
8.800
D: 0.50
E: 8.300
7.700
D: 1.00
E: 7.200
ND: 0.50
8.800
D: 3.30
E: 5.500
35.300
7.000
VT
10.000
10.000/-
D: 1.6/-
E: 8.400/-
UB
8.800
D: 0.5
E: 8.300
BB
7.700
D: 1.0
E: 7.200
ND: 0.50
FX
8.800
D: 3.3
E: 5.500
10
43
Sofie Salicath
Elverum
9.800
9.800/-
D: 1.0/-
E: 8.800/-
8.300
D: 0.20
E: 8.100
8.900
D: 1.50
E: 7.400
7.000
D: 1.00
E: 6.000
34.000
8.300
VT
9.800
9.800/-
D: 1.0/-
E: 8.800/-
UB
8.300
D: 0.2
E: 8.100
BB
8.900
D: 1.5
E: 7.400
FX
7.000
D: 1.0
E: 6.000
10
22
Leah Nårstad Tyriberget
Hamar
8.600
8.600/-
D: 1.6/-
E: 7.000/-
8.300
D: 0.50
E: 7.800
7.100
D: 2.00
E: 5.100
10.000
D: 3.00
E: 7.000
34.000
8.300
VT
8.600
8.600/-
D: 1.6/-
E: 7.000/-
UB
8.300
D: 0.5
E: 7.800
BB
7.100
D: 2.0
E: 5.100
FX
10.000
D: 3.0
E: 7.000
12
29
Ellinor Thurmann-Nielsen
Hamar
9.800
9.800/-
D: 1.6/-
E: 8.200/-
8.800
D: 0.50
E: 8.300
6.200
D: 1.00
E: 5.200
8.100
D: 2.00
E: 6.100
32.900
9.400
VT
9.800
9.800/-
D: 1.6/-
E: 8.200/-
UB
8.800
D: 0.5
E: 8.300
BB
6.200
D: 1.0
E: 5.200
FX
8.100
D: 2.0
E: 6.100
13
30
Agnes Akerman Åhren
Hamar
9.300
9.300/-
D: 0.5/-
E: 8.800/-
8.300
D: 0.70
E: 7.600
7.600
D: 0.70
E: 6.900
7.600
D: 1.00
E: 6.600
32.800
9.500
VT
9.300
9.300/-
D: 0.5/-
E: 8.800/-
UB
8.300
D: 0.7
E: 7.600
BB
7.600
D: 0.7
E: 6.900
FX
7.600
D: 1.0
E: 6.600
14
44
Aurora Euginie Bjørnås Ingdal
Elverum
10.000
10.000/-
D: 1.0/-
E: 9.000/-
8.400
D: 0.50
E: 7.900
7.800
D: 1.00
E: 7.300
ND: 0.50
6.500
D: 3.00
E: 3.500
32.700
9.600
VT
10.000
10.000/-
D: 1.0/-
E: 9.000/-
UB
8.400
D: 0.5
E: 7.900
BB
7.800
D: 1.0
E: 7.300
ND: 0.50
FX
6.500
D: 3.0
E: 3.500
15
40
Sara Amalie Olastuen
Elverum
9.000
9.000/-
D: 1.6/-
E: 7.400/-
8.300
D: 0.50
E: 7.800
7.100
D: 1.50
E: 5.600
7.100
D: 3.00
E: 4.100
31.500
10.800
VT
9.000
9.000/-
D: 1.6/-
E: 7.400/-
UB
8.300
D: 0.5
E: 7.800
BB
7.100
D: 1.5
E: 5.600
FX
7.100
D: 3.0
E: 4.100
16
1
Aila Eline Jolma-Sveberg
Rena
9.000
9.000/-
D: 0.5/-
E: 8.500/-
7.100

E: 7.100
6.800
D: 1.00
E: 5.800
6.800
D: 1.00
E: 5.800
29.700
12.600
VT
9.000
9.000/-
D: 0.5/-
E: 8.500/-
UB
7.100

E: 7.100
BB
6.800
D: 1.0
E: 5.800
FX
6.800
D: 1.0
E: 5.800
17
39
Isabell Viktoria Johannesen Kristiansen
Elverum
9.900
9.900/-
D: 1.0/-
E: 8.900/-
8.200

E: 8.200
5.000
D: 0.00
E: 5.000
5.900
D: 2.00
E: 3.900
29.000
13.300
VT
9.900
9.900/-
D: 1.0/-
E: 8.900/-
UB
8.200

E: 8.200
BB
5.000

E: 5.000
FX
5.900
D: 2.0
E: 3.900
18
46
Hanna Arnesen Roaldstveit
Elverum
8.200

E: 8.200
8.200
34.100
VT
UB
8.200

E: 8.200
BB

FX

Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
23
Mille Isdahl, Hamar


2.4


8.500


0.1

5.400
10.800

1
45
Ingrid Moe-Sjøholm, Elverum


2.4


8.400
5.400
10.800

3
32
Mathilde Skaugli Tomteberget, Løten


1.6


8.700
5.150
10.300

0.250
4
44
Aurora Euginie Bjørnås Ingdal, Elverum


1.0


9.000
5.000
10.000

0.400
4
42
Nora Sandvold, Elverum


1.6


8.400
5.000
10.000

0.400
4
21
Vilja johansson Fladsrud, Hamar


1.6


8.400
5.000
10.000

0.400
7
39
Isabell Viktoria Johannesen Kristiansen, Elverum


1.0


8.900
4.950
9.900

0.450
7
24
Amelia Vorslova, Hamar


1.6


8.300
4.950
9.900

0.450
9
43
Sofie Salicath, Elverum


1.0


8.800
4.900
9.800

0.500
9
29
Ellinor Thurmann-Nielsen, Hamar


1.6


8.200
4.900
9.800

0.500
11
31
Thea Sofie Engh, Løten


1.6


7.900
4.750
9.500

0.650
12
41
Ella Lykke Johansen, Elverum


1.6


7.800
4.700
9.400

0.700
13
30
Agnes Akerman Åhren, Hamar


0.5


8.800
4.650
9.300

0.750
13
47
Emmeli Louise Legrand, Elverum


2.4


6.900
4.650
9.300

0.750
15
1
Aila Eline Jolma-Sveberg, Rena


0.5


8.500
4.500
9.000

0.900
15
40
Sara Amalie Olastuen, Elverum


1.6


7.400
4.500
9.000

0.900
17
22
Leah Nårstad Tyriberget, Hamar


1.6


7.000
4.300
8.600

1.100
18
46
Hanna Arnesen Roaldstveit, Elverum


Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
23
Mille Isdahl, Hamar

2.2

8.400


10.600

2
47
Emmeli Louise Legrand, Elverum

2.0

8.100


10.100

0.500
3
41
Ella Lykke Johansen, Elverum

0.7

9.100


9.800

0.800
4
31
Thea Sofie Engh, Løten

0.7

8.700


9.400

1.200
5
45
Ingrid Moe-Sjøholm, Elverum

0.7

8.500


9.200

1.400
6
24
Amelia Vorslova, Hamar

0.7

8.200


8.900

1.700
7
42
Nora Sandvold, Elverum

0.5

8.300


8.800

1.800
7
29
Ellinor Thurmann-Nielsen, Hamar

0.5

8.300


8.800

1.800
9
32
Mathilde Skaugli Tomteberget, Løten

2.2

6.400


8.600

2.000
10
44
Aurora Euginie Bjørnås Ingdal, Elverum

0.5

7.900


8.400

2.200
11
43
Sofie Salicath, Elverum

0.2

8.100


8.300

2.300
11
40
Sara Amalie Olastuen, Elverum

0.5

7.800


8.300

2.300
11
22
Leah Nårstad Tyriberget, Hamar

0.5

7.800


8.300

2.300
11
30
Agnes Akerman Åhren, Hamar

0.7

7.600


8.300

2.300
15
39
Isabell Viktoria Johannesen Kristiansen, Elverum


8.200


8.200

2.400
15
46
Hanna Arnesen Roaldstveit, Elverum


8.200


8.200

2.400
15
21
Vilja johansson Fladsrud, Hamar

1.0

7.200


8.200

2.400
18
1
Aila Eline Jolma-Sveberg, Rena


7.100


7.100

3.500
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
47
Emmeli Louise Legrand, Elverum

4.7

4.900


9.600

2
23
Mille Isdahl, Hamar

4.2

5.100


9.300

0.300
3
43
Sofie Salicath, Elverum

1.5

7.400


8.900

0.700
4
41
Ella Lykke Johansen, Elverum

4.1

4.700


8.800

0.800
5
45
Ingrid Moe-Sjøholm, Elverum

2.2

6.100


8.300

1.300
6
31
Thea Sofie Engh, Løten

3.8

6.300

2.0

8.100

1.500
7
32
Mathilde Skaugli Tomteberget, Løten

4.3

3.700


8.000

1.600
8
44
Aurora Euginie Bjørnås Ingdal, Elverum

1.0

7.300

0.5

7.800

1.800
9
42
Nora Sandvold, Elverum

1.0

7.200

0.5

7.700

1.900
10
30
Agnes Akerman Åhren, Hamar

0.7

6.900


7.600

2.000
11
24
Amelia Vorslova, Hamar

1.0

6.100


7.100

2.500
11
40
Sara Amalie Olastuen, Elverum

1.5

5.600


7.100

2.500
11
22
Leah Nårstad Tyriberget, Hamar

2.0

5.100


7.100

2.500
14
21
Vilja johansson Fladsrud, Hamar

4.1

2.800


6.900

2.700
15
1
Aila Eline Jolma-Sveberg, Rena

1.0

5.800


6.800

2.800
16
29
Ellinor Thurmann-Nielsen, Hamar

1.0

5.200


6.200

3.400
17
39
Isabell Viktoria Johannesen Kristiansen, Elverum


5.000


5.000

4.600
18
46
Hanna Arnesen Roaldstveit, Elverum
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
23
Mille Isdahl, Hamar

3.9

7.700


11.600

2
32
Mathilde Skaugli Tomteberget, Løten

4.9

6.600


11.500

0.100
3
21
Vilja johansson Fladsrud, Hamar

3.0

7.400


10.400

1.200
4
24
Amelia Vorslova, Hamar

3.0

7.300


10.300

1.300
5
22
Leah Nårstad Tyriberget, Hamar

3.0

7.000


10.000

1.600
5
41
Ella Lykke Johansen, Elverum

4.0

6.000


10.000

1.600
7
47
Emmeli Louise Legrand, Elverum

3.4

6.000


9.400

2.200
8
31
Thea Sofie Engh, Løten

3.4

5.600


9.000

2.600
9
42
Nora Sandvold, Elverum

3.3

5.500


8.800

2.800
9
45
Ingrid Moe-Sjøholm, Elverum

3.5

5.300


8.800

2.800
11
29
Ellinor Thurmann-Nielsen, Hamar

2.0

6.100


8.100

3.500
12
30
Agnes Akerman Åhren, Hamar

1.0

6.600


7.600

4.000
13
40
Sara Amalie Olastuen, Elverum

3.0

4.100


7.100

4.500
14
43
Sofie Salicath, Elverum

1.0

6.000


7.000

4.600
15
1
Aila Eline Jolma-Sveberg, Rena

1.0

5.800


6.800

4.800
16
44
Aurora Euginie Bjørnås Ingdal, Elverum

3.0

3.500


6.500

5.100
17
39
Isabell Viktoria Johannesen Kristiansen, Elverum

2.0

3.900


5.900

5.700
18
46
Hanna Arnesen Roaldstveit, Elverum
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap

Last Update: 7/20/2024 3:22:31 AM
SX
SM
MD
XL
XXL