Back 

twentyfour cup nr. 2 2016 Bergen, 4. og 5. juni 2016

Gutter rekrutt (11-12 år) Jenter rekrutt (11år) Jenter rekrutt (12år) Damer kl. 1 Herrer kl. 1 Damer kl. 2 Herrer kl. 2 Damer kl. 3 Herrer kl. 3 Lagkonkurrans Gutter Rekrutt Lagkonkurrans Jenter Rekrutt Lagkonkurrans Jenter kl. 1-3 Lagkonkurrans Gutter kl. 1-3
Herrer kl. 1
Unofficial results
Pl
#
Name
Floor
Pommel
Still rings
Vault
Parallel bars
High bar
Total
Gap
1
401
Elias Bachmann
BT
12.300
D: 4.9
E: 7.400
8.800
D: 2.00
E: 6.800
11.500
D: 2.60
E: 8.900
11.300
11.300/-
D: 2.8/-
E: 8.500/-
10.050
D: 3.20
E: 6.850
10.200
64.150
FX
12.300
D: 4.9
E: 7.400
PH
8.800
D: 2.0
E: 6.800
SR
11.500
D: 2.6
E: 8.900
VT
11.300
11.300/-
D: 2.8/-
E: 8.500/-
PB
10.050
D: 3.2
E: 6.850
HB
10.200
D: 2.3
E: 7.900
2
400
Pål Kristian Galtung Døsvig
BT
11.800
D: 4.8
E: 7.000
9.600
D: 3.20
E: 6.400
10.900
D: 2.10
E: 8.800
10.350
10.350/-
D: 2.8/-
E: 7.550/-
10.300
D: 3.20
E: 7.100
10.000
62.950
1.200
FX
11.800
D: 4.8
E: 7.000
PH
9.600
D: 3.2
E: 6.400
SR
10.900
D: 2.1
E: 8.800
VT
10.350
10.350/-
D: 2.8/-
E: 7.550/-
PB
10.300
D: 3.2
E: 7.100
HB
10.000
D: 2.5
E: 7.500
3
406
Laurits Vambheim Hegbom
Oslo TF
10.250
D: 4.1
E: 6.150
10.900
D: 3.20
E: 7.700
9.750
D: 2.30
E: 7.450
11.350
11.350/-
D: 2.8/-
E: 8.550/-
10.750
D: 3.00
E: 7.750
9.600
62.600
1.550
FX
10.250
D: 4.1
E: 6.150
PH
10.900
D: 3.2
E: 7.700
SR
9.750
D: 2.3
E: 7.450
VT
11.350
11.350/-
D: 2.8/-
E: 8.550/-
PB
10.750
D: 3.0
E: 7.750
HB
9.600
D: 1.3
E: 8.300
4
405
Jonas Bjærke
Njård
12.100
D: 4.1
E: 8.000
8.200
D: 1.70
E: 6.500
10.600
D: 2.00
E: 8.600
10.700
10.700/-
D: 2.0/-
E: 8.700/-
9.100
D: 2.70
E: 6.400
9.600
60.300
3.850
FX
12.100
D: 4.1
E: 8.000
PH
8.200
D: 1.7
E: 6.500
SR
10.600
D: 2.0
E: 8.600
VT
10.700
10.700/-
D: 2.0/-
E: 8.700/-
PB
9.100
D: 2.7
E: 6.400
HB
9.600
D: 1.4
E: 8.200
5
409
Elias Engen
Tromsø TF
10.300
D: 3.9
E: 6.400
7.800
D: 2.40
E: 5.400
10.000
D: 2.20
E: 7.800
10.250
10.250/-
D: 2.0/-
E: 8.250/-
9.950
D: 3.00
E: 6.950
9.350
57.650
6.500
FX
10.300
D: 3.9
E: 6.400
PH
7.800
D: 2.4
E: 5.400
SR
10.000
D: 2.2
E: 7.800
VT
10.250
10.250/-
D: 2.0/-
E: 8.250/-
PB
9.950
D: 3.0
E: 6.950
HB
9.350
D: 1.5
E: 7.850
6
403
Tobias Jakobsen
LTI
9.550
D: 3.0
E: 6.550
8.800
D: 1.70
E: 7.100
10.450
D: 2.10
E: 8.350
10.050
10.050/-
D: 2.0/-
E: 8.050/-
9.000
D: 2.60
E: 6.400
8.500
56.350
7.800
FX
9.550
D: 3.0
E: 6.550
PH
8.800
D: 1.7
E: 7.100
SR
10.450
D: 2.1
E: 8.350
VT
10.050
10.050/-
D: 2.0/-
E: 8.050/-
PB
9.000
D: 2.6
E: 6.400
HB
8.500
D: 0.6
E: 7.900
7
404
Max Ylvi Skoie Lohne
Mandal TF
9.600
D: 4.3
E: 5.300
7.500
D: 1.60
E: 5.900
9.600
D: 2.10
E: 7.500
11.300
11.300/-
D: 2.0/-
E: 9.300/-
10.100
D: 2.80
E: 7.300
8.000
56.100
8.050
FX
9.600
D: 4.3
E: 5.300
PH
7.500
D: 1.6
E: 5.900
SR
9.600
D: 2.1
E: 7.500
VT
11.300
11.300/-
D: 2.0/-
E: 9.300/-
PB
10.100
D: 2.8
E: 7.300
HB
8.000
D: 1.2
E: 6.800
8
402
Krister Sørstrand
Kristiansands TF
5.300
D: 2.40
E: 2.900
9.400
D: 2.10
E: 7.300
10.800
10.800/-
D: 2.0/-
E: 8.800/-
10.900
D: 3.40
E: 7.500
9.050
45.450
18.700
FX

PH
5.300
D: 2.4
E: 2.900
SR
9.400
D: 2.1
E: 7.300
VT
10.800
10.800/-
D: 2.0/-
E: 8.800/-
PB
10.900
D: 3.4
E: 7.500
HB
9.050
D: 0.7
E: 8.350
9
407
Julian H. Haveraaen
Oslo TF
8.950
D: 2.8
E: 6.150
6.300
D: 1.30
E: 5.000
7.350
D: 0.80
E: 8.550
ND: 2.00
9.400
9.400/-
D: 2.0/-
E: 7.400/-
5.850
D: 1.60
E: 4.250
6.450
44.300
19.850
FX
8.950
D: 2.8
E: 6.150
PH
6.300
D: 1.3
E: 5.000
SR
7.350
D: 0.8
E: 8.550
ND: 2.00
VT
9.400
9.400/-
D: 2.0/-
E: 7.400/-
PB
5.850
D: 1.6
E: 4.250
HB
6.450
D: 0.7
E: 7.750
ND: 2.00
10
408
Elias Dahl Hansen
Tromsø TF
FX

PH

SR

VT
PB

HB

Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
401
Elias Bachmann, BT

4.9

7.400


12.300

2
405
Jonas Bjærke, Njård

4.1

8.000


12.100

0.200
3
400
Pål Kristian Galtung Døsvig, BT

4.8

7.000


11.800

0.500
4
409
Elias Engen, Tromsø TF

3.9

6.400


10.300

2.000
5
406
Laurits Vambheim Hegbom, Oslo TF

4.1

6.150


10.250

2.050
6
404
Max Ylvi Skoie Lohne , Mandal TF

4.3

5.300


9.600

2.700
7
403
Tobias Jakobsen , LTI

3.0

6.550


9.550

2.750
8
407
Julian H. Haveraaen, Oslo TF

2.8

6.150


8.950

3.350
9
402
Krister Sørstrand, Kristiansands TF
9
408
Elias Dahl Hansen, Tromsø TF
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
406
Laurits Vambheim Hegbom, Oslo TF

3.2

7.700


10.900

2
400
Pål Kristian Galtung Døsvig, BT

3.2

6.400


9.600

1.300
3
403
Tobias Jakobsen , LTI

1.7

7.100


8.800

2.100
3
401
Elias Bachmann, BT

2.0

6.800


8.800

2.100
5
405
Jonas Bjærke, Njård

1.7

6.500


8.200

2.700
6
409
Elias Engen, Tromsø TF

2.4

5.400


7.800

3.100
7
404
Max Ylvi Skoie Lohne , Mandal TF

1.6

5.900


7.500

3.400
8
407
Julian H. Haveraaen, Oslo TF

1.3

5.000


6.300

4.600
9
402
Krister Sørstrand, Kristiansands TF

2.4

2.900


5.300

5.600
10
408
Elias Dahl Hansen, Tromsø TF
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
401
Elias Bachmann, BT

2.6

8.900


11.500

2
400
Pål Kristian Galtung Døsvig, BT

2.1

8.800


10.900

0.600
3
405
Jonas Bjærke, Njård

2.0

8.600


10.600

0.900
4
403
Tobias Jakobsen , LTI

2.1

8.350


10.450

1.050
5
409
Elias Engen, Tromsø TF

2.2

7.800


10.000

1.500
6
406
Laurits Vambheim Hegbom, Oslo TF

2.3

7.450


9.750

1.750
7
404
Max Ylvi Skoie Lohne , Mandal TF

2.1

7.500


9.600

1.900
8
402
Krister Sørstrand, Kristiansands TF

2.1

7.300


9.400

2.100
9
407
Julian H. Haveraaen, Oslo TF

0.8

8.550

2.0

7.350

4.150
10
408
Elias Dahl Hansen, Tromsø TF
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
406
Laurits Vambheim Hegbom, Oslo TF


2.8


8.550
5.675
11.350

2
404
Max Ylvi Skoie Lohne , Mandal TF


2.0


9.300
5.650
11.300

0.025
2
401
Elias Bachmann, BT


2.8


8.500
5.650
11.300

0.025
4
402
Krister Sørstrand, Kristiansands TF


2.0


8.800
5.400
10.800

0.275
5
405
Jonas Bjærke, Njård


2.0


8.700
5.350
10.700

0.325
6
400
Pål Kristian Galtung Døsvig, BT


2.8


7.550
5.175
10.350

0.500
7
409
Elias Engen, Tromsø TF


2.0


8.250
5.125
10.250

0.550
8
403
Tobias Jakobsen , LTI


2.0


8.050
5.025
10.050

0.650
9
407
Julian H. Haveraaen, Oslo TF


2.0


7.400
4.700
9.400

0.975
10
408
Elias Dahl Hansen, Tromsø TF


Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
402
Krister Sørstrand, Kristiansands TF

3.4

7.500


10.900

2
406
Laurits Vambheim Hegbom, Oslo TF

3.0

7.750


10.750

0.150
3
400
Pål Kristian Galtung Døsvig, BT

3.2

7.100


10.300

0.600
4
404
Max Ylvi Skoie Lohne , Mandal TF

2.8

7.300


10.100

0.800
5
401
Elias Bachmann, BT

3.2

6.850


10.050

0.850
6
409
Elias Engen, Tromsø TF

3.0

6.950


9.950

0.950
7
405
Jonas Bjærke, Njård

2.7

6.400


9.100

1.800
8
403
Tobias Jakobsen , LTI

2.6

6.400


9.000

1.900
9
407
Julian H. Haveraaen, Oslo TF

1.6

4.250


5.850

5.050
10
408
Elias Dahl Hansen, Tromsø TF
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
401
Elias Bachmann, BT

2.3

7.900


10.200

2
400
Pål Kristian Galtung Døsvig, BT

2.5

7.500


10.000

0.200
3
406
Laurits Vambheim Hegbom, Oslo TF

1.3

8.300


9.600

0.600
3
405
Jonas Bjærke, Njård

1.4

8.200


9.600

0.600
5
409
Elias Engen, Tromsø TF

1.5

7.850


9.350

0.850
6
402
Krister Sørstrand, Kristiansands TF

0.7

8.350


9.050

1.150
7
403
Tobias Jakobsen , LTI

0.6

7.900


8.500

1.700
8
404
Max Ylvi Skoie Lohne , Mandal TF

1.2

6.800


8.000

2.200
9
407
Julian H. Haveraaen, Oslo TF

0.7

7.750

2.0

6.450

3.750
10
408
Elias Dahl Hansen, Tromsø TF
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap

Last Update: 6/14/2024 5:25:23 PM
SX
SM
MD
XL
XXL