Back 

,

Jenter Kl I Jenter Kl II Jenter Kl III Jenter rekrutt (11år) Jenter rekrutt (12år) Gutter Kl I Gutter Kl II Gutter Kl III Gutter rekrutt (11-12 år)
Jenter rekrutt (11år)
Unofficial results
Pl
#
Name
Vault
Uneven bars
Beam
Floor
Total
Gap
1
214
Karine Magnussen
Nedre Glomma Turn
11.950
11.950/-
D: 4.0/-
E: 8.050/-
ND: 0.10 / 0.00
12.400
D: 5.50
E: 6.900
15.450
D: 8.50
E: 6.950
14.500
D: 6.50
E: 8.000
54.300
VT
11.950
11.950/-
D: 4.0/-
E: 8.050/-
ND: 0.10/0.00
UB
12.400
D: 5.5
E: 6.900
BB
15.450
D: 8.5
E: 6.950
FX
14.500
D: 6.5
E: 8.000
2
106
Marie Nilsen Rønbeck
Oslo Turnforening
10.900
10.900/-
D: 2.6/-
E: 8.300/-
14.950
D: 6.50
E: 8.450
14.500
D: 6.50
E: 8.000
13.700
D: 6.00
E: 7.700
54.050
0.250
VT
10.900
10.900/-
D: 2.6/-
E: 8.300/-
UB
14.950
D: 6.5
E: 8.450
BB
14.500
D: 6.5
E: 8.000
FX
13.700
D: 6.0
E: 7.700
3
170
Mina M. Sørensen
Moss Turnforening
12.300
12.300/-
D: 4.0/-
E: 8.300/-
12.250
D: 5.50
E: 6.750
12.650
D: 7.50
E: 5.150
12.750
D: 6.00
E: 6.750
49.950
4.350
VT
12.300
12.300/-
D: 4.0/-
E: 8.300/-
UB
12.250
D: 5.5
E: 6.750
BB
12.650
D: 7.5
E: 5.150
FX
12.750
D: 6.0
E: 6.750
4
199
Marthe Bjørgen
Nidaros
11.950
11.950/-
D: 4.2/-
E: 7.750/-
13.200
D: 5.50
E: 7.700
11.600
D: 5.50
E: 6.100
10.350
D: 3.00
E: 7.350
47.100
7.200
VT
11.950
11.950/-
D: 4.2/-
E: 7.750/-
UB
13.200
D: 5.5
E: 7.700
BB
11.600
D: 5.5
E: 6.100
FX
10.350
D: 3.0
E: 7.350
5
67
Guro Nevland
Siddis
12.150
12.150/-
D: 4.2/-
E: 8.050/-
ND: 0.10 / 0.00
11.600
D: 4.50
E: 7.100
9.750
D: 6.00
E: 3.750
13.050
D: 7.00
E: 6.250
ND: 0.20
46.550
7.750
VT
12.150
12.150/-
D: 4.2/-
E: 8.050/-
ND: 0.10/0.00
UB
11.600
D: 4.5
E: 7.100
BB
9.750
D: 6.0
E: 3.750
FX
13.050
D: 7.0
E: 6.250
ND: 0.20
6
108
Stina Elvestad
Trøgstad
10.800
10.800/-
D: 3.0/-
E: 7.800/-
10.800
D: 4.50
E: 6.300
11.900
D: 6.00
E: 5.900
12.950
D: 6.00
E: 6.950
46.450
7.850
VT
10.800
10.800/-
D: 3.0/-
E: 7.800/-
UB
10.800
D: 4.5
E: 6.300
BB
11.900
D: 6.0
E: 5.900
FX
12.950
D: 6.0
E: 6.950
7
198
Julia Grogstad
Nidaros
10.850
10.850/-
D: 3.0/-
E: 7.850/-
9.650
D: 2.00
E: 8.650
ND: 1.00
13.950
D: 6.00
E: 7.950
11.600
D: 4.50
E: 7.400
ND: 0.30
46.050
8.250
VT
10.850
10.850/-
D: 3.0/-
E: 7.850/-
UB
9.650
D: 2.0
E: 8.650
ND: 1.00
BB
13.950
D: 6.0
E: 7.950
FX
11.600
D: 4.5
E: 7.400
ND: 0.30
8
169
Annika Hegreberg
Moss Turnforening
10.900
10.900/-
D: 3.0/-
E: 7.900/-
11.000
D: 4.00
E: 7.000
10.600
D: 7.00
E: 3.600
13.400
D: 6.00
E: 7.500
ND: 0.10
45.900
8.400
VT
10.900
10.900/-
D: 3.0/-
E: 7.900/-
UB
11.000
D: 4.0
E: 7.000
BB
10.600
D: 7.0
E: 3.600
FX
13.400
D: 6.0
E: 7.500
ND: 0.10
9
192
Malin Saura Beerg
Tromsø Turnforening
10.200
10.200/-
D: 2.4/-
E: 7.800/-
11.250
D: 3.00
E: 8.250
13.350
D: 6.20
E: 7.150
10.150
D: 3.00
E: 7.150
44.950
9.350
VT
10.200
10.200/-
D: 2.4/-
E: 7.800/-
UB
11.250
D: 3.0
E: 8.250
BB
13.350
D: 6.2
E: 7.150
FX
10.150
D: 3.0
E: 7.150
9
3
Marte Lunde
Bergens Turnforening
10.500
10.500/-
D: 2.4/-
E: 8.100/-
10.900
D: 3.00
E: 7.900
12.100
D: 7.70
E: 4.400
11.450
D: 5.00
E: 6.450
44.950
9.350
VT
10.500
10.500/-
D: 2.4/-
E: 8.100/-
UB
10.900
D: 3.0
E: 7.900
BB
12.100
D: 7.7
E: 4.400
FX
11.450
D: 5.0
E: 6.450
11
87
Lara Dis Thordardottir
Hoppensprett
11.050
11.050/-
D: 4.0/-
E: 7.050/-
10.800
D: 3.00
E: 7.800
10.350
D: 6.00
E: 4.350
10.650
D: 4.50
E: 6.150
42.850
11.450
VT
11.050
11.050/-
D: 4.0/-
E: 7.050/-
UB
10.800
D: 3.0
E: 7.800
BB
10.350
D: 6.0
E: 4.350
FX
10.650
D: 4.5
E: 6.150
12
127
Andrea Frigaard
Asker Turnforening
9.950
9.950/-
D: 2.4/-
E: 7.550/-
12.250
D: 4.50
E: 7.750
11.250
D: 3.50
E: 7.750
9.250
D: 1.50
E: 7.750
42.700
11.600
VT
9.950
9.950/-
D: 2.4/-
E: 7.550/-
UB
12.250
D: 4.5
E: 7.750
BB
11.250
D: 3.5
E: 7.750
FX
9.250
D: 1.5
E: 7.750
12
172
Benedicte Olsen
Moss Turnforening
10.400
10.400/-
D: 3.0/-
E: 7.400/-
10.200
D: 3.00
E: 7.200
10.600
D: 7.50
E: 3.100
11.500
D: 4.50
E: 7.000
42.700
11.600
VT
10.400
10.400/-
D: 3.0/-
E: 7.400/-
UB
10.200
D: 3.0
E: 7.200
BB
10.600
D: 7.5
E: 3.100
FX
11.500
D: 4.5
E: 7.000
14
126
June Marie Rønning
Asker Turnforening
11.700
11.700/-
D: 4.0/-
E: 7.800/-
ND: 0.10 / 0.00
11.200
D: 4.50
E: 6.700
9.400
D: 5.00
E: 4.400
10.200
D: 2.50
E: 7.700
42.500
11.800
VT
11.700
11.700/-
D: 4.0/-
E: 7.800/-
ND: 0.10/0.00
UB
11.200
D: 4.5
E: 6.700
BB
9.400
D: 5.0
E: 4.400
FX
10.200
D: 2.5
E: 7.700
15
107
Lea Aurora Bjelland
Oslo Turnforening
9.450
9.450/-
D: 1.9/-
E: 7.550/-
9.600
D: 1.70
E: 7.900
11.300
D: 5.00
E: 6.300
11.250
D: 4.00
E: 7.250
41.600
12.700
VT
9.450
9.450/-
D: 1.9/-
E: 7.550/-
UB
9.600
D: 1.7
E: 7.900
BB
11.300
D: 5.0
E: 6.300
FX
11.250
D: 4.0
E: 7.250
16
193
Maria Saura Berg
Tromsø Turnforening
10.250
10.250/-
D: 2.4/-
E: 7.850/-
10.750
D: 3.00
E: 7.750
10.150
D: 5.50
E: 5.150
ND: 0.50
9.550
D: 2.50
E: 7.050
40.700
13.600
VT
10.250
10.250/-
D: 2.4/-
E: 7.850/-
UB
10.750
D: 3.0
E: 7.750
BB
10.150
D: 5.5
E: 5.150
ND: 0.50
FX
9.550
D: 2.5
E: 7.050
17
129
Lene Brun Teigland
Fana
9.950
9.950/-
D: 2.4/-
E: 7.550/-
8.000
D: 1.50
E: 6.500
11.800
D: 4.00
E: 7.800
9.800
D: 2.50
E: 7.300
39.550
14.750
VT
9.950
9.950/-
D: 2.4/-
E: 7.550/-
UB
8.000
D: 1.5
E: 6.500
BB
11.800
D: 4.0
E: 7.800
FX
9.800
D: 2.5
E: 7.300
17
150
Nanna Tømte
Elverum Turn
9.450
9.450/-
D: 2.4/-
E: 7.050/-
10.900
D: 3.00
E: 7.900
9.200
D: 4.50
E: 4.700
10.000
D: 3.50
E: 6.500
39.550
14.750
VT
9.450
9.450/-
D: 2.4/-
E: 7.050/-
UB
10.900
D: 3.0
E: 7.900
BB
9.200
D: 4.5
E: 4.700
FX
10.000
D: 3.5
E: 6.500
19
105
Sanna van`t Land
Oslo Turnforening
10.100
10.100/-
D: 2.4/-
E: 7.700/-
8.900
D: 2.20
E: 6.700
10.000
D: 3.50
E: 6.500
9.600
D: 3.00
E: 6.600
38.600
15.700
VT
10.100
10.100/-
D: 2.4/-
E: 7.700/-
UB
8.900
D: 2.2
E: 6.700
BB
10.000
D: 3.5
E: 6.500
FX
9.600
D: 3.0
E: 6.600
20
130
Ingeborg Kampevold Johansson
Fana
10.100
10.100/-
D: 2.4/-
E: 7.700/-
8.100
D: 1.50
E: 6.600
10.200
D: 4.00
E: 6.200
10.050
D: 2.50
E: 7.550
38.450
15.850
VT
10.100
10.100/-
D: 2.4/-
E: 7.700/-
UB
8.100
D: 1.5
E: 6.600
BB
10.200
D: 4.0
E: 6.200
FX
10.050
D: 2.5
E: 7.550
21
4
Julie Falnes
Bergens Turnforening
7.350
7.350/-
D: 1.9/-
E: 5.450/-
11.550
D: 3.00
E: 8.550
9.400
D: 3.00
E: 6.400
9.950
D: 3.00
E: 6.950
38.250
16.050
VT
7.350
7.350/-
D: 1.9/-
E: 5.450/-
UB
11.550
D: 3.0
E: 8.550
BB
9.400
D: 3.0
E: 6.400
FX
9.950
D: 3.0
E: 6.950
22
47
Grace Mackland
Stavanger Turnforening
10.550
10.550/-
D: 2.1/-
E: 8.450/-
9.850
D: 1.70
E: 8.150
8.100
D: 4.00
E: 4.100
9.350
D: 3.00
E: 6.350
37.850
16.450
VT
10.550
10.550/-
D: 2.1/-
E: 8.450/-
UB
9.850
D: 1.7
E: 8.150
BB
8.100
D: 4.0
E: 4.100
FX
9.350
D: 3.0
E: 6.350
23
1
Lea Rongved
Bergens Turnforening
9.700
9.700/-
D: 1.9/-
E: 7.800/-
8.150
D: 1.70
E: 6.450
9.500
D: 3.20
E: 6.300
9.600
D: 3.00
E: 6.600
36.950
17.350
VT
9.700
9.700/-
D: 1.9/-
E: 7.800/-
UB
8.150
D: 1.7
E: 6.450
BB
9.500
D: 3.2
E: 6.300
FX
9.600
D: 3.0
E: 6.600
24
86
Venke Asbjørnslett
Trondhjems Turnforening
10.300
10.300/-
D: 2.4/-
E: 7.900/-
8.000
D: 1.70
E: 6.300
7.700
D: 3.50
E: 4.200
10.700
D: 3.00
E: 7.700
36.700
17.600
VT
10.300
10.300/-
D: 2.4/-
E: 7.900/-
UB
8.000
D: 1.7
E: 6.300
BB
7.700
D: 3.5
E: 4.200
FX
10.700
D: 3.0
E: 7.700
25
196
Sara Bratbergsengen
Nidaros
9.800
9.800/-
D: 2.4/-
E: 7.400/-
7.750
D: 1.70
E: 6.050
9.150
D: 2.50
E: 6.650
9.850
D: 2.50
E: 7.350
36.550
17.750
VT
9.800
9.800/-
D: 2.4/-
E: 7.400/-
UB
7.750
D: 1.7
E: 6.050
BB
9.150
D: 2.5
E: 6.650
FX
9.850
D: 2.5
E: 7.350
26
88
Emma Sofie Bøgh
Hoppensprett
9.900
9.900/-
D: 2.4/-
E: 7.500/-
9.550
D: 3.20
E: 6.350
6.600
D: 1.50
E: 5.100
10.450
D: 3.00
E: 7.450
36.500
17.800
VT
9.900
9.900/-
D: 2.4/-
E: 7.500/-
UB
9.550
D: 3.2
E: 6.350
BB
6.600
D: 1.5
E: 5.100
FX
10.450
D: 3.0
E: 7.450
27
148
Linn Langrud Sletten
HSIL
9.850
9.850/-
D: 2.4/-
E: 7.450/-
9.900
D: 1.70
E: 8.200
6.850
D: 1.00
E: 5.850
9.700
D: 3.50
E: 6.200
36.300
18.000
VT
9.850
9.850/-
D: 2.4/-
E: 7.450/-
UB
9.900
D: 1.7
E: 8.200
BB
6.850
D: 1.0
E: 5.850
FX
9.700
D: 3.5
E: 6.200
28
220
Isabelle Eriksen
Horten
9.450
9.450/-
D: 1.9/-
E: 7.550/-
9.900
D: 2.00
E: 7.900
8.250
D: 2.50
E: 5.750
7.900
D: 2.50
E: 5.400
35.500
18.800
VT
9.450
9.450/-
D: 1.9/-
E: 7.550/-
UB
9.900
D: 2.0
E: 7.900
BB
8.250
D: 2.5
E: 5.750
FX
7.900
D: 2.5
E: 5.400
29
6
Erika Liepelt Uran
Molde
10.550
10.550/-
D: 2.4/-
E: 8.150/-
9.050
D: 3.00
E: 6.050
5.900
D: 3.00
E: 6.900
ND: 4.00
9.950
D: 3.00
E: 6.950
35.450
18.850
VT
10.550
10.550/-
D: 2.4/-
E: 8.150/-
UB
9.050
D: 3.0
E: 6.050
BB
5.900
D: 3.0
E: 6.900
ND: 4.00
FX
9.950
D: 3.0
E: 6.950
29
195
Tilde Echroll
Tromsø Turnforening
9.800
9.800/-
D: 1.9/-
E: 7.900/-
9.200
D: 1.70
E: 7.500
6.450
D: 4.00
E: 3.450
ND: 1.00
10.000
D: 3.00
E: 7.000
35.450
18.850
VT
9.800
9.800/-
D: 1.9/-
E: 7.900/-
UB
9.200
D: 1.7
E: 7.500
BB
6.450
D: 4.0
E: 3.450
ND: 1.00
FX
10.000
D: 3.0
E: 7.000
31
216
Andrea Wolstad Lied
Drammens Turnforening
10.150
10.150/-
D: 2.4/-
E: 7.750/-
8.900
D: 1.50
E: 7.400
6.450
D: 1.70
E: 4.750
9.850
D: 3.00
E: 6.850
35.350
18.950
VT
10.150
10.150/-
D: 2.4/-
E: 7.750/-
UB
8.900
D: 1.5
E: 7.400
BB
6.450
D: 1.7
E: 4.750
FX
9.850
D: 3.0
E: 6.850
32
44
Ingrid Birkenes
Stavanger Turnforening
9.950
9.950/-
D: 1.9/-
E: 8.050/-
8.650
D: 1.20
E: 7.450
8.200
D: 2.00
E: 6.500
ND: 0.30
8.450
D: 1.50
E: 6.950
35.250
19.050
VT
9.950
9.950/-
D: 1.9/-
E: 8.050/-
UB
8.650
D: 1.2
E: 7.450
BB
8.200
D: 2.0
E: 6.500
ND: 0.30
FX
8.450
D: 1.5
E: 6.950
33
236
Mina Kaur Dhindsa
Slemmestad
10.300
10.300/-
D: 2.4/-
E: 7.900/-
7.850
D: 2.00
E: 6.850
ND: 1.00
7.150
D: 1.50
E: 5.650
9.700
D: 3.00
E: 6.700
35.000
19.300
VT
10.300
10.300/-
D: 2.4/-
E: 7.900/-
UB
7.850
D: 2.0
E: 6.850
ND: 1.00
BB
7.150
D: 1.5
E: 5.650
FX
9.700
D: 3.0
E: 6.700
34
68
Allegra-Corine Uwineza
Rena
9.600
9.600/-
D: 2.4/-
E: 7.200/-
8.750
D: 1.70
E: 7.050
8.750
D: 4.00
E: 4.750
7.750
D: 3.00
E: 4.750
34.850
19.450
VT
9.600
9.600/-
D: 2.4/-
E: 7.200/-
UB
8.750
D: 1.7
E: 7.050
BB
8.750
D: 4.0
E: 4.750
FX
7.750
D: 3.0
E: 4.750
35
128
Mina Fauske Fiskvik
Asker Turnforening
10.650
10.650/-
D: 2.6/-
E: 8.050/-
9.350
D: 1.50
E: 7.850
5.050
D: 1.00
E: 4.050
9.600
D: 2.50
E: 7.100
34.650
19.650
VT
10.650
10.650/-
D: 2.6/-
E: 8.050/-
UB
9.350
D: 1.5
E: 7.850
BB
5.050
D: 1.0
E: 4.050
FX
9.600
D: 2.5
E: 7.100
36
194
Jenny Åberg
Tromsø Turnforening
9.350
9.350/-
D: 1.9/-
E: 7.450/-
8.350
D: 1.70
E: 6.650
7.550
D: 1.50
E: 6.550
ND: 0.50
8.700
D: 3.00
E: 5.700
33.950
20.350
VT
9.350
9.350/-
D: 1.9/-
E: 7.450/-
UB
8.350
D: 1.7
E: 6.650
BB
7.550
D: 1.5
E: 6.550
ND: 0.50
FX
8.700
D: 3.0
E: 5.700
37
25
Borghild Wiig
Sandnes Turnforening
10.000
10.000/-
D: 1.9/-
E: 8.100/-
9.450
D: 2.00
E: 7.450
8.850
D: 3.00
E: 5.850
5.550
D: 2.00
E: 3.550
33.850
20.450
VT
10.000
10.000/-
D: 1.9/-
E: 8.100/-
UB
9.450
D: 2.0
E: 7.450
BB
8.850
D: 3.0
E: 5.850
FX
5.550
D: 2.0
E: 3.550
38
218
Maria Bardal Smørgrav
Drammens Turnforening
9.100
9.100/-
D: 1.9/-
E: 7.200/-
9.050
D: 1.70
E: 7.350
9.150
D: 3.00
E: 6.150
6.350
D: 3.00
E: 3.350
33.650
20.650
VT
9.100
9.100/-
D: 1.9/-
E: 7.200/-
UB
9.050
D: 1.7
E: 7.350
BB
9.150
D: 3.0
E: 6.150
FX
6.350
D: 3.0
E: 3.350
39
48
Elida Tomren
Hammer
8.900
8.900/-
D: 1.9/-
E: 7.000/-
6.800
D: 0.50
E: 6.300
9.400
D: 2.00
E: 7.400
8.000
D: 1.50
E: 6.500
33.100
21.200
VT
8.900
8.900/-
D: 1.9/-
E: 7.000/-
UB
6.800
D: 0.5
E: 6.300
BB
9.400
D: 2.0
E: 7.400
FX
8.000
D: 1.5
E: 6.500
40
152
Yansha Helou
Hokksund Turnforening
9.500
9.500/-
D: 2.4/-
E: 7.100/-
9.200
D: 1.50
E: 7.700
6.300
D: 1.00
E: 5.300
7.800
D: 0.50
E: 7.300
32.800
21.500
VT
9.500
9.500/-
D: 2.4/-
E: 7.100/-
UB
9.200
D: 1.5
E: 7.700
BB
6.300
D: 1.0
E: 5.300
FX
7.800
D: 0.5
E: 7.300
41
215
Wilma Emilie Gundersen
Drammens Turnforening
9.900
9.900/-
D: 2.4/-
E: 7.500/-
8.800
D: 1.50
E: 7.300
6.550
D: 1.50
E: 5.050
7.200
D: 2.50
E: 4.700
32.450
21.850
VT
9.900
9.900/-
D: 2.4/-
E: 7.500/-
UB
8.800
D: 1.5
E: 7.300
BB
6.550
D: 1.5
E: 5.050
FX
7.200
D: 2.5
E: 4.700
42
171
Filipa G. Goncalves
Moss Turnforening
9.850
9.850/-
D: 2.4/-
E: 7.450/-
8.250
D: 1.20
E: 7.050
6.600
D: 4.00
E: 2.600
7.450
D: 1.00
E: 6.450
32.150
22.150
VT
9.850
9.850/-
D: 2.4/-
E: 7.450/-
UB
8.250
D: 1.2
E: 7.050
BB
6.600
D: 4.0
E: 2.600
FX
7.450
D: 1.0
E: 6.450
43
2
Rikke Bjelde Ladøy
Bergens Turnforening
9.850
D: 1.70
E: 8.150
12.050
D: 4.50
E: 7.550
10.200
D: 3.00
E: 7.200
32.100
22.200
VT
UB
9.850
D: 1.7
E: 8.150
BB
12.050
D: 4.5
E: 7.550
FX
10.200
D: 3.0
E: 7.200
44
235
Annikka Eskelund
Nøtterøy
8.650
8.650/-
D: 1.9/-
E: 6.750/-
7.900
D: 1.70
E: 6.200
6.700
D: 1.50
E: 5.700
ND: 0.50
7.900
D: 1.50
E: 6.400
31.150
23.150
VT
8.650
8.650/-
D: 1.9/-
E: 6.750/-
UB
7.900
D: 1.7
E: 6.200
BB
6.700
D: 1.5
E: 5.700
ND: 0.50
FX
7.900
D: 1.5
E: 6.400
45
238
Pia Almankaas
Herkules
9.200
9.200/-
D: 1.9/-
E: 7.300/-
8.100
D: 1.50
E: 6.600
3.850
D: 2.00
E: 1.850
9.350
D: 3.00
E: 6.350
30.500
23.800
VT
9.200
9.200/-
D: 1.9/-
E: 7.300/-
UB
8.100
D: 1.5
E: 6.600
BB
3.850
D: 2.0
E: 1.850
FX
9.350
D: 3.0
E: 6.350
46
219
Juliane Bauer Hansen
Horten
8.900
8.900/-
D: 1.9/-
E: 7.000/-
8.400
D: 1.70
E: 6.700
7.000
D: 2.50
E: 4.500
6.000
D: 2.00
E: 4.000
30.300
24.000
VT
8.900
8.900/-
D: 1.9/-
E: 7.000/-
UB
8.400
D: 1.7
E: 6.700
BB
7.000
D: 2.5
E: 4.500
FX
6.000
D: 2.0
E: 4.000
47
49
Silje Mortensen Sandmo
Hammer
9.350
9.350/-
D: 1.9/-
E: 7.450/-
7.700
D: 1.50
E: 6.200
6.350
D: 1.00
E: 5.350
6.500
D: 1.00
E: 5.500
29.900
24.400
VT
9.350
9.350/-
D: 1.9/-
E: 7.450/-
UB
7.700
D: 1.5
E: 6.200
BB
6.350
D: 1.0
E: 5.350
FX
6.500
D: 1.0
E: 5.500
48
26
Celine Helland
Sandefjord Turn & Idrettsforening
9.750
9.750/-
D: 2.4/-
E: 7.350/-
8.550
D: 1.70
E: 6.850
6.500
D: 2.50
E: 4.000
4.300
D: 2.00
E: 2.600
ND: 0.30
29.100
25.200
VT
9.750
9.750/-
D: 2.4/-
E: 7.350/-
UB
8.550
D: 1.7
E: 6.850
BB
6.500
D: 2.5
E: 4.000
FX
4.300
D: 2.0
E: 2.600
ND: 0.30
49
217
Malin Heggstad Rygh
Drammens Turnforening
9.350
9.350/-
D: 1.9/-
E: 7.450/-
6.950
D: 1.50
E: 5.450
6.100
D: 2.20
E: 3.900
6.350
D: 2.50
E: 3.850
28.750
25.550
VT
9.350
9.350/-
D: 1.9/-
E: 7.450/-
UB
6.950
D: 1.5
E: 5.450
BB
6.100
D: 2.2
E: 3.900
FX
6.350
D: 2.5
E: 3.850
50
22
Tilja Ellingsen
Sandnes Turnforening
9.500
9.500/-
D: 1.9/-
E: 7.600/-
8.500
D: 1.70
E: 6.800
3.200
D: 2.50
E: 4.700
ND: 4.00
7.400
D: 2.50
E: 4.900
28.600
25.700
VT
9.500
9.500/-
D: 1.9/-
E: 7.600/-
UB
8.500
D: 1.7
E: 6.800
BB
3.200
D: 2.5
E: 4.700
ND: 4.00
FX
7.400
D: 2.5
E: 4.900
51
197
Ida Huaxin Reistad
Nidaros
9.900
D: 1.50
E: 8.400
8.550
D: 3.50
E: 5.050
9.450
D: 3.00
E: 6.450
27.900
26.400
VT
UB
9.900
D: 1.5
E: 8.400
BB
8.550
D: 3.5
E: 5.050
FX
9.450
D: 3.0
E: 6.450
52
66
Martine Haaland
Siddis
10.150
10.150/-
D: 2.4/-
E: 7.750/-
8.650
D: 1.50
E: 7.150
1.000
D: 0.00
E: 3.800
ND: 2.80
7.950
D: 2.50
E: 5.550
ND: 0.10
27.750
26.550
VT
10.150
10.150/-
D: 2.4/-
E: 7.750/-
UB
8.650
D: 1.5
E: 7.150
BB
1.000

E: 3.800
ND: 2.80
FX
7.950
D: 2.5
E: 5.550
ND: 0.10
53
149
Ingrid Haaland-Aas
HSIL
9.350
9.350/-
D: 2.4/-
E: 6.950/-
6.550
D: 2.50
E: 4.050
9.650
D: 2.50
E: 7.150
25.550
28.750
VT
9.350
9.350/-
D: 2.4/-
E: 6.950/-
UB

BB
6.550
D: 2.5
E: 4.050
FX
9.650
D: 2.5
E: 7.150
54
23
Hanne Schøien
Sandnes Turnforening
7.950
7.950/-
D: 1.9/-
E: 6.050/-
5.150
D: 1.00
E: 5.650
ND: 1.50
6.800
D: 2.00
E: 4.800
5.450
D: 0.00
E: 5.550
ND: 0.10
25.350
28.950
VT
7.950
7.950/-
D: 1.9/-
E: 6.050/-
UB
5.150
D: 1.0
E: 5.650
ND: 1.50
BB
6.800
D: 2.0
E: 4.800
FX
5.450

E: 5.550
ND: 0.10
55
45
Olivia Cringean
Stavanger Turnforening
8.150
8.150/-
D: 1.9/-
E: 6.250/-
5.750

E: 5.750
5.750
D: 0.00
E: 5.750
5.300
D: 0.50
E: 5.200
ND: 0.40
24.950
29.350
VT
8.150
8.150/-
D: 1.9/-
E: 6.250/-
UB
5.750

E: 5.750
BB
5.750

E: 5.750
FX
5.300
D: 0.5
E: 5.200
ND: 0.40
56
237
Sandra Ofstad Storsul
Slemmestad
8.300
8.300/-
D: 1.9/-
E: 6.400/-
4.750
D: 0.50
E: 5.250
ND: 1.00
5.400
D: 0.50
E: 4.900
6.450
D: 0.00
E: 6.950
ND: 0.50
24.900
29.400
VT
8.300
8.300/-
D: 1.9/-
E: 6.400/-
UB
4.750
D: 0.5
E: 5.250
ND: 1.00
BB
5.400
D: 0.5
E: 4.900
FX
6.450

E: 6.950
ND: 0.50
57
46
Pauline Hetland
Stavanger Turnforening
9.000
9.000/-
D: 1.9/-
E: 7.100/-
2.900

E: 3.900
ND: 1.00
4.200
D: 2.00
E: 3.000
ND: 0.80
5.350
D: 0.00
E: 5.850
ND: 0.50
21.450
32.850
VT
9.000
9.000/-
D: 1.9/-
E: 7.100/-
UB
2.900

E: 3.900
ND: 1.00
BB
4.200
D: 2.0
E: 3.000
ND: 0.80
FX
5.350

E: 5.850
ND: 0.50
58
24
Marielle tysse
Sandnes Turnforening
9.100
9.100/-
D: 1.9/-
E: 7.200/-
3.650
D: 1.00
E: 4.650
ND: 2.00
4.800
D: 1.00
E: 4.300
ND: 0.50
3.550
D: 0.50
E: 3.050
21.100
33.200
VT
9.100
9.100/-
D: 1.9/-
E: 7.200/-
UB
3.650
D: 1.0
E: 4.650
ND: 2.00
BB
4.800
D: 1.0
E: 4.300
ND: 0.50
FX
3.550
D: 0.5
E: 3.050
59
85
Pil Henriksen
Trondhjems Turnforening
54.300
VT
UB

BB

FX

59
65
Melissa Athoven
Siddis
54.300
VT
UB

BB

FX

59
5
Erle Brevik Grudt
Molde
54.300
VT
UB

BB

FX

59
151
Tiril Storsveen
Elverum Turn
54.300
VT
UB

BB

FX

Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
170
Mina M. Sørensen, Moss Turnforening


4.0


8.300
6.150
12.300

2
67
Guro Nevland, Siddis


4.2


8.050


0.1

6.075
12.150

0.075
3
214
Karine Magnussen, Nedre Glomma Turn


4.0


8.050


0.1

5.975
11.950

0.175
3
199
Marthe Bjørgen, Nidaros


4.2


7.750
5.975
11.950

0.175
5
126
June Marie Rønning, Asker Turnforening


4.0


7.800


0.1

5.850
11.700

0.300
6
87
Lara Dis Thordardottir, Hoppensprett


4.0


7.050
5.525
11.050

0.625
7
106
Marie Nilsen Rønbeck, Oslo Turnforening


2.6


8.300
5.450
10.900

0.700
7
169
Annika Hegreberg, Moss Turnforening


3.0


7.900
5.450
10.900

0.700
9
198
Julia Grogstad, Nidaros


3.0


7.850
5.425
10.850

0.725
10
108
Stina Elvestad, Trøgstad


3.0


7.800
5.400
10.800

0.750
11
128
Mina Fauske Fiskvik, Asker Turnforening


2.6


8.050
5.325
10.650

0.825
12
47
Grace Mackland, Stavanger Turnforening


2.1


8.450
5.275
10.550

0.875
12
6
Erika Liepelt Uran, Molde


2.4


8.150
5.275
10.550

0.875
14
3
Marte Lunde, Bergens Turnforening


2.4


8.100
5.250
10.500

0.900
15
172
Benedicte Olsen, Moss Turnforening


3.0


7.400
5.200
10.400

0.950
16
236
Mina Kaur Dhindsa, Slemmestad


2.4


7.900
5.150
10.300

1.000
16
86
Venke Asbjørnslett, Trondhjems Turnforening


2.4


7.900
5.150
10.300

1.000
18
193
Maria Saura Berg, Tromsø Turnforening


2.4


7.850
5.125
10.250

1.025
19
192
Malin Saura Beerg, Tromsø Turnforening


2.4


7.800
5.100
10.200

1.050
20
66
Martine Haaland, Siddis


2.4


7.750
5.075
10.150

1.075
20
216
Andrea Wolstad Lied, Drammens Turnforening


2.4


7.750
5.075
10.150

1.075
22
130
Ingeborg Kampevold Johansson, Fana


2.4


7.700
5.050
10.100

1.100
22
105
Sanna van`t Land, Oslo Turnforening


2.4


7.700
5.050
10.100

1.100
24
25
Borghild Wiig, Sandnes Turnforening


1.9


8.100
5.000
10.000

1.150
25
44
Ingrid Birkenes, Stavanger Turnforening


1.9


8.050
4.975
9.950

1.175
25
129
Lene Brun Teigland, Fana


2.4


7.550
4.975
9.950

1.175
25
127
Andrea Frigaard, Asker Turnforening


2.4


7.550
4.975
9.950

1.175
28
88
Emma Sofie Bøgh, Hoppensprett


2.4


7.500
4.950
9.900

1.200
28
215
Wilma Emilie Gundersen, Drammens Turnforening


2.4


7.500
4.950
9.900

1.200
30
171
Filipa G. Goncalves, Moss Turnforening


2.4


7.450
4.925
9.850

1.225
30
148
Linn Langrud Sletten, HSIL


2.4


7.450
4.925
9.850

1.225
32
195
Tilde Echroll, Tromsø Turnforening


1.9


7.900
4.900
9.800

1.250
32
196
Sara Bratbergsengen, Nidaros


2.4


7.400
4.900
9.800

1.250
34
26
Celine Helland, Sandefjord Turn & Idrettsforening


2.4


7.350
4.875
9.750

1.275
35
1
Lea Rongved, Bergens Turnforening


1.9


7.800
4.850
9.700

1.300
36
68
Allegra-Corine Uwineza, Rena


2.4


7.200
4.800
9.600

1.350
37
22
Tilja Ellingsen, Sandnes Turnforening


1.9


7.600
4.750
9.500

1.400
37
152
Yansha Helou, Hokksund Turnforening


2.4


7.100
4.750
9.500

1.400
39
107
Lea Aurora Bjelland, Oslo Turnforening


1.9


7.550
4.725
9.450

1.425
39
220
Isabelle Eriksen, Horten


1.9


7.550
4.725
9.450

1.425
39
150
Nanna Tømte, Elverum Turn


2.4


7.050
4.725
9.450

1.425
42
194
Jenny Åberg, Tromsø Turnforening


1.9


7.450
4.675
9.350

1.475
42
49
Silje Mortensen Sandmo, Hammer


1.9


7.450
4.675
9.350

1.475
42
217
Malin Heggstad Rygh, Drammens Turnforening


1.9


7.450
4.675
9.350

1.475
42
149
Ingrid Haaland-Aas, HSIL


2.4


6.950
4.675
9.350

1.475
46
238
Pia Almankaas, Herkules


1.9


7.300
4.600
9.200

1.550
47
24
Marielle tysse, Sandnes Turnforening


1.9


7.200
4.550
9.100

1.600
47
218
Maria Bardal Smørgrav, Drammens Turnforening


1.9


7.200
4.550
9.100

1.600
49
46
Pauline Hetland, Stavanger Turnforening


1.9


7.100
4.500
9.000

1.650
50
219
Juliane Bauer Hansen, Horten


1.9


7.000
4.450
8.900

1.700
50
48
Elida Tomren, Hammer


1.9


7.000
4.450
8.900

1.700
52
235
Annikka Eskelund, Nøtterøy


1.9


6.750
4.325
8.650

1.825
53
237
Sandra Ofstad Storsul, Slemmestad


1.9


6.400
4.150
8.300

2.000
54
45
Olivia Cringean, Stavanger Turnforening


1.9


6.250
4.075
8.150

2.075
55
23
Hanne Schøien, Sandnes Turnforening


1.9


6.050
3.975
7.950

2.175
56
4
Julie Falnes, Bergens Turnforening


1.9


5.450
3.675
7.350

2.475
57
2
Rikke Bjelde Ladøy, Bergens Turnforening


6.150
57
5
Erle Brevik Grudt, Molde


6.150
57
65
Melissa Athoven, Siddis


6.150
57
85
Pil Henriksen, Trondhjems Turnforening


6.150
57
151
Tiril Storsveen, Elverum Turn


6.150
57
197
Ida Huaxin Reistad, Nidaros


6.150
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
106
Marie Nilsen Rønbeck, Oslo Turnforening

6.5

8.450


14.950

2
199
Marthe Bjørgen, Nidaros

5.5

7.700


13.200

1.750
3
214
Karine Magnussen, Nedre Glomma Turn

5.5

6.900


12.400

2.550
4
127
Andrea Frigaard, Asker Turnforening

4.5

7.750


12.250

2.700
4
170
Mina M. Sørensen, Moss Turnforening

5.5

6.750


12.250

2.700
6
67
Guro Nevland, Siddis

4.5

7.100


11.600

3.350
7
4
Julie Falnes, Bergens Turnforening

3.0

8.550


11.550

3.400
8
192
Malin Saura Beerg, Tromsø Turnforening

3.0

8.250


11.250

3.700
9
126
June Marie Rønning, Asker Turnforening

4.5

6.700


11.200

3.750
10
169
Annika Hegreberg, Moss Turnforening

4.0

7.000


11.000

3.950
11
150
Nanna Tømte, Elverum Turn

3.0

7.900


10.900

4.050
11
3
Marte Lunde, Bergens Turnforening

3.0

7.900


10.900

4.050
13
87
Lara Dis Thordardottir, Hoppensprett

3.0

7.800


10.800

4.150
13
108
Stina Elvestad, Trøgstad

4.5

6.300


10.800

4.150
15
193
Maria Saura Berg, Tromsø Turnforening

3.0

7.750


10.750

4.200
16
172
Benedicte Olsen, Moss Turnforening

3.0

7.200


10.200

4.750
17
197
Ida Huaxin Reistad, Nidaros

1.5

8.400


9.900

5.050
17
148
Linn Langrud Sletten, HSIL

1.7

8.200


9.900

5.050
17
220
Isabelle Eriksen, Horten

2.0

7.900


9.900

5.050
20
2
Rikke Bjelde Ladøy, Bergens Turnforening

1.7

8.150


9.850

5.100
20
47
Grace Mackland, Stavanger Turnforening

1.7

8.150


9.850

5.100
22
198
Julia Grogstad, Nidaros

2.0

8.650

1.0

9.650

5.300
23
107
Lea Aurora Bjelland, Oslo Turnforening

1.7

7.900


9.600

5.350
24
88
Emma Sofie Bøgh, Hoppensprett

3.2

6.350


9.550

5.400
25
25
Borghild Wiig, Sandnes Turnforening

2.0

7.450


9.450

5.500
26
128
Mina Fauske Fiskvik, Asker Turnforening

1.5

7.850


9.350

5.600
27
152
Yansha Helou, Hokksund Turnforening

1.5

7.700


9.200

5.750
27
195
Tilde Echroll, Tromsø Turnforening

1.7

7.500


9.200

5.750
29
218
Maria Bardal Smørgrav, Drammens Turnforening

1.7

7.350


9.050

5.900
29
6
Erika Liepelt Uran, Molde

3.0

6.050


9.050

5.900
31
216
Andrea Wolstad Lied, Drammens Turnforening

1.5

7.400


8.900

6.050
31
105
Sanna van`t Land, Oslo Turnforening

2.2

6.700


8.900

6.050
33
215
Wilma Emilie Gundersen, Drammens Turnforening

1.5

7.300


8.800

6.150
34
68
Allegra-Corine Uwineza, Rena

1.7

7.050


8.750

6.200
35
44
Ingrid Birkenes, Stavanger Turnforening

1.2

7.450


8.650

6.300
35
66
Martine Haaland, Siddis

1.5

7.150


8.650

6.300
37
26
Celine Helland, Sandefjord Turn & Idrettsforening

1.7

6.850


8.550

6.400
38
22
Tilja Ellingsen, Sandnes Turnforening

1.7

6.800


8.500

6.450
39
219
Juliane Bauer Hansen, Horten

1.7

6.700


8.400

6.550
40
194
Jenny Åberg, Tromsø Turnforening

1.7

6.650


8.350

6.600
41
171
Filipa G. Goncalves, Moss Turnforening

1.2

7.050


8.250

6.700
42
1
Lea Rongved, Bergens Turnforening

1.7

6.450


8.150

6.800
43
238
Pia Almankaas, Herkules

1.5

6.600


8.100

6.850
43
130
Ingeborg Kampevold Johansson, Fana

1.5

6.600


8.100

6.850
45
129
Lene Brun Teigland, Fana

1.5

6.500


8.000

6.950
45
86
Venke Asbjørnslett, Trondhjems Turnforening

1.7

6.300


8.000

6.950
47
235
Annikka Eskelund, Nøtterøy

1.7

6.200


7.900

7.050
48
236
Mina Kaur Dhindsa, Slemmestad

2.0

6.850

1.0

7.850

7.100
49
196
Sara Bratbergsengen, Nidaros

1.7

6.050


7.750

7.200
50
49
Silje Mortensen Sandmo, Hammer

1.5

6.200


7.700

7.250
51
217
Malin Heggstad Rygh, Drammens Turnforening

1.5

5.450


6.950

8.000
52
48
Elida Tomren, Hammer

0.5

6.300


6.800

8.150
53
45
Olivia Cringean, Stavanger Turnforening


5.750


5.750

9.200
54
23
Hanne Schøien, Sandnes Turnforening

1.0

5.650

1.5

5.150

9.800
55
237
Sandra Ofstad Storsul, Slemmestad

0.5

5.250

1.0

4.750

10.200
56
24
Marielle tysse, Sandnes Turnforening

1.0

4.650

2.0

3.650

11.300
57
46
Pauline Hetland, Stavanger Turnforening


3.900

1.0

2.900

12.050
58
5
Erle Brevik Grudt, Molde
14.950
58
65
Melissa Athoven, Siddis
14.950
58
85
Pil Henriksen, Trondhjems Turnforening
14.950
58
149
Ingrid Haaland-Aas, HSIL
14.950
58
151
Tiril Storsveen, Elverum Turn
14.950
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
214
Karine Magnussen, Nedre Glomma Turn

8.5

6.950


15.450

2
106
Marie Nilsen Rønbeck, Oslo Turnforening

6.5

8.000


14.500

0.950
3
198
Julia Grogstad, Nidaros

6.0

7.950


13.950

1.500
4
192
Malin Saura Beerg, Tromsø Turnforening

6.2

7.150


13.350

2.100
5
170
Mina M. Sørensen, Moss Turnforening

7.5

5.150


12.650

2.800
6
3
Marte Lunde, Bergens Turnforening

7.7

4.400


12.100

3.350
7
2
Rikke Bjelde Ladøy, Bergens Turnforening

4.5

7.550


12.050

3.400
8
108
Stina Elvestad, Trøgstad

6.0

5.900


11.900

3.550
9
129
Lene Brun Teigland, Fana

4.0

7.800


11.800

3.650
10
199
Marthe Bjørgen, Nidaros

5.5

6.100


11.600

3.850
11
107
Lea Aurora Bjelland, Oslo Turnforening

5.0

6.300


11.300

4.150
12
127
Andrea Frigaard, Asker Turnforening

3.5

7.750


11.250

4.200
13
169
Annika Hegreberg, Moss Turnforening

7.0

3.600


10.600

4.850
13
172
Benedicte Olsen, Moss Turnforening

7.5

3.100


10.600

4.850
15
87
Lara Dis Thordardottir, Hoppensprett

6.0

4.350


10.350

5.100
16
130
Ingeborg Kampevold Johansson, Fana

4.0

6.200


10.200

5.250
17
193
Maria Saura Berg, Tromsø Turnforening

5.5

5.150

0.5

10.150

5.300
18
105
Sanna van`t Land, Oslo Turnforening

3.5

6.500


10.000

5.450
19
67
Guro Nevland, Siddis

6.0

3.750


9.750

5.700
20
1
Lea Rongved, Bergens Turnforening

3.2

6.300


9.500

5.950
21
48
Elida Tomren, Hammer

2.0

7.400


9.400

6.050
21
4
Julie Falnes, Bergens Turnforening

3.0

6.400


9.400

6.050
21
126
June Marie Rønning, Asker Turnforening

5.0

4.400


9.400

6.050
24
150
Nanna Tømte, Elverum Turn

4.5

4.700


9.200

6.250
25
196
Sara Bratbergsengen, Nidaros

2.5

6.650


9.150

6.300
25
218
Maria Bardal Smørgrav, Drammens Turnforening

3.0

6.150


9.150

6.300
27
25
Borghild Wiig, Sandnes Turnforening

3.0

5.850


8.850

6.600
28
68
Allegra-Corine Uwineza, Rena

4.0

4.750


8.750

6.700
29
197
Ida Huaxin Reistad, Nidaros

3.5

5.050


8.550

6.900
30
220
Isabelle Eriksen, Horten

2.5

5.750


8.250

7.200
31
44
Ingrid Birkenes, Stavanger Turnforening

2.0

6.500

0.3

8.200

7.250
32
47
Grace Mackland, Stavanger Turnforening

4.0

4.100


8.100

7.350
33
86
Venke Asbjørnslett, Trondhjems Turnforening

3.5

4.200


7.700

7.750
34
194
Jenny Åberg, Tromsø Turnforening

1.5

6.550

0.5

7.550

7.900
35
236
Mina Kaur Dhindsa, Slemmestad

1.5

5.650


7.150

8.300
36
219
Juliane Bauer Hansen, Horten

2.5

4.500


7.000

8.450
37
148
Linn Langrud Sletten, HSIL

1.0

5.850


6.850

8.600
38
23
Hanne Schøien, Sandnes Turnforening

2.0

4.800


6.800

8.650
39
235
Annikka Eskelund, Nøtterøy

1.5

5.700

0.5

6.700

8.750
40
88
Emma Sofie Bøgh, Hoppensprett

1.5

5.100


6.600

8.850
40
171
Filipa G. Goncalves, Moss Turnforening

4.0

2.600


6.600

8.850
42
215
Wilma Emilie Gundersen, Drammens Turnforening

1.5

5.050


6.550

8.900
42
149
Ingrid Haaland-Aas, HSIL

2.5

4.050


6.550

8.900
44
26
Celine Helland, Sandefjord Turn & Idrettsforening

2.5

4.000


6.500

8.950
45
216
Andrea Wolstad Lied, Drammens Turnforening

1.7

4.750


6.450

9.000
45
195
Tilde Echroll, Tromsø Turnforening

4.0

3.450

1.0

6.450

9.000
47
49
Silje Mortensen Sandmo, Hammer

1.0

5.350


6.350

9.100
48
152
Yansha Helou, Hokksund Turnforening

1.0

5.300


6.300

9.150
49
217
Malin Heggstad Rygh, Drammens Turnforening

2.2

3.900


6.100

9.350
50
6
Erika Liepelt Uran, Molde

3.0

6.900

4.0

5.900

9.550
51
45
Olivia Cringean, Stavanger Turnforening


5.750


5.750

9.700
52
237
Sandra Ofstad Storsul, Slemmestad

0.5

4.900


5.400

10.050
53
128
Mina Fauske Fiskvik, Asker Turnforening

1.0

4.050


5.050

10.400
54
24
Marielle tysse, Sandnes Turnforening

1.0

4.300

0.5

4.800

10.650
55
46
Pauline Hetland, Stavanger Turnforening

2.0

3.000

0.8

4.200

11.250
56
238
Pia Almankaas, Herkules

2.0

1.850


3.850

11.600
57
22
Tilja Ellingsen, Sandnes Turnforening

2.5

4.700

4.0

3.200

12.250
58
66
Martine Haaland, Siddis


3.800

2.8

1.000

14.450
59
5
Erle Brevik Grudt, Molde
15.450
59
65
Melissa Athoven, Siddis
15.450
59
85
Pil Henriksen, Trondhjems Turnforening
15.450
59
151
Tiril Storsveen, Elverum Turn
15.450
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
214
Karine Magnussen, Nedre Glomma Turn

6.5

8.000


14.500

2
106
Marie Nilsen Rønbeck, Oslo Turnforening

6.0

7.700


13.700

0.800
3
169
Annika Hegreberg, Moss Turnforening

6.0

7.500

0.1

13.400

1.100
4
67
Guro Nevland, Siddis

7.0

6.250

0.2

13.050

1.450
5
108
Stina Elvestad, Trøgstad

6.0

6.950


12.950

1.550
6
170
Mina M. Sørensen, Moss Turnforening

6.0

6.750


12.750

1.750
7
198
Julia Grogstad, Nidaros

4.5

7.400

0.3

11.600

2.900
8
172
Benedicte Olsen, Moss Turnforening

4.5

7.000


11.500

3.000
9
3
Marte Lunde, Bergens Turnforening

5.0

6.450


11.450

3.050
10
107
Lea Aurora Bjelland, Oslo Turnforening

4.0

7.250


11.250

3.250
11
86
Venke Asbjørnslett, Trondhjems Turnforening

3.0

7.700


10.700

3.800
12
87
Lara Dis Thordardottir, Hoppensprett

4.5

6.150


10.650

3.850
13
88
Emma Sofie Bøgh, Hoppensprett

3.0

7.450


10.450

4.050
14
199
Marthe Bjørgen, Nidaros

3.0

7.350


10.350

4.150
15
126
June Marie Rønning, Asker Turnforening

2.5

7.700


10.200

4.300
15
2
Rikke Bjelde Ladøy, Bergens Turnforening

3.0

7.200


10.200

4.300
17
192
Malin Saura Beerg, Tromsø Turnforening

3.0

7.150


10.150

4.350
18
130
Ingeborg Kampevold Johansson, Fana

2.5

7.550


10.050

4.450
19
195
Tilde Echroll, Tromsø Turnforening

3.0

7.000


10.000

4.500
19
150
Nanna Tømte, Elverum Turn

3.5

6.500


10.000

4.500
21
6
Erika Liepelt Uran, Molde

3.0

6.950


9.950

4.550
21
4
Julie Falnes, Bergens Turnforening

3.0

6.950


9.950

4.550
23
196
Sara Bratbergsengen, Nidaros

2.5

7.350


9.850

4.650
23
216
Andrea Wolstad Lied, Drammens Turnforening

3.0

6.850


9.850

4.650
25
129
Lene Brun Teigland, Fana

2.5

7.300


9.800

4.700
26
236
Mina Kaur Dhindsa, Slemmestad

3.0

6.700


9.700

4.800
26
148
Linn Langrud Sletten, HSIL

3.5

6.200


9.700

4.800
28
149
Ingrid Haaland-Aas, HSIL

2.5

7.150


9.650

4.850
29
128
Mina Fauske Fiskvik, Asker Turnforening

2.5

7.100


9.600

4.900
29
105
Sanna van`t Land, Oslo Turnforening

3.0

6.600


9.600

4.900
29
1
Lea Rongved, Bergens Turnforening

3.0

6.600


9.600

4.900
32
193
Maria Saura Berg, Tromsø Turnforening

2.5

7.050


9.550

4.950
33
197
Ida Huaxin Reistad, Nidaros

3.0

6.450


9.450

5.050
34
238
Pia Almankaas, Herkules

3.0

6.350


9.350

5.150
34
47
Grace Mackland, Stavanger Turnforening

3.0

6.350


9.350

5.150
36
127
Andrea Frigaard, Asker Turnforening

1.5

7.750


9.250

5.250
37
194
Jenny Åberg, Tromsø Turnforening

3.0

5.700


8.700

5.800
38
44
Ingrid Birkenes, Stavanger Turnforening

1.5

6.950


8.450

6.050
39
48
Elida Tomren, Hammer

1.5

6.500


8.000

6.500
40
66
Martine Haaland, Siddis

2.5

5.550

0.1

7.950

6.550
41
235
Annikka Eskelund, Nøtterøy

1.5

6.400


7.900

6.600
41
220
Isabelle Eriksen, Horten

2.5

5.400


7.900

6.600
43
152
Yansha Helou, Hokksund Turnforening

0.5

7.300


7.800

6.700
44
68
Allegra-Corine Uwineza, Rena

3.0

4.750


7.750

6.750
45
171
Filipa G. Goncalves, Moss Turnforening

1.0

6.450


7.450

7.050
46
22
Tilja Ellingsen, Sandnes Turnforening

2.5

4.900


7.400

7.100
47
215
Wilma Emilie Gundersen, Drammens Turnforening

2.5

4.700


7.200

7.300
48
49
Silje Mortensen Sandmo, Hammer

1.0

5.500


6.500

8.000
49
237
Sandra Ofstad Storsul, Slemmestad


6.950

0.5

6.450

8.050
50
217
Malin Heggstad Rygh, Drammens Turnforening

2.5

3.850


6.350

8.150
50
218
Maria Bardal Smørgrav, Drammens Turnforening

3.0

3.350


6.350

8.150
52
219
Juliane Bauer Hansen, Horten

2.0

4.000


6.000

8.500
53
25
Borghild Wiig, Sandnes Turnforening

2.0

3.550


5.550

8.950
54
23
Hanne Schøien, Sandnes Turnforening


5.550

0.1

5.450

9.050
55
46
Pauline Hetland, Stavanger Turnforening


5.850

0.5

5.350

9.150
56
45
Olivia Cringean, Stavanger Turnforening

0.5

5.200

0.4

5.300

9.200
57
26
Celine Helland, Sandefjord Turn & Idrettsforening

2.0

2.600

0.3

4.300

10.200
58
24
Marielle tysse, Sandnes Turnforening

0.5

3.050


3.550

10.950
59
5
Erle Brevik Grudt, Molde
14.500
59
65
Melissa Athoven, Siddis
14.500
59
85
Pil Henriksen, Trondhjems Turnforening
14.500
59
151
Tiril Storsveen, Elverum Turn
14.500
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap

Last Update: 5/26/2024 7:44:27 AM
SX
SM
MD
XL
XXL