Back 

Alpha Factor Cup nr 2 Trondheim, 14.-15. april 2018

Jenter rekrutt 11 år Gutter Junior Jenter rekrutt 12 år Gutter Senior Jenter kl 1 Gutter rekrutt Jenter kl 2 Gutter kl 1 Jenter kl 3 WAG Junior WAG Senior Rekrutt jenter Gutter Junior/senior Stige jenter Gutter stige Team Junior jenter Team Senior jenter
Jenter rekrutt 12 år
Unofficial results
Pl
#
Name
Vault
Uneven bars
Beam
Floor
Total
Gap
1
37
Hedda Folden
Tomrefjord
12.700
D: 4.0
E: 8.700
14.400
D: 6.00
E: 8.400
15.800
D: 7.30
E: 8.600
ND: 0.10
14.700
D: 6.20
E: 8.500
57.600
VT
12.700
D: 4.0
E: 8.700
UB
14.400
D: 6.0
E: 8.400
BB
15.800
D: 7.3
E: 8.600
ND: 0.10
FX
14.700
D: 6.2
E: 8.500
2
38
Sara Vik
Tomrefjord
11.700
D: 2.8
E: 8.900
13.900
D: 6.20
E: 7.700
13.200
D: 6.10
E: 7.300
ND: 0.20
14.100
D: 6.10
E: 8.000
52.900
4.700
VT
11.700
D: 2.8
E: 8.900
UB
13.900
D: 6.2
E: 7.700
BB
13.200
D: 6.1
E: 7.300
ND: 0.20
FX
14.100
D: 6.1
E: 8.000
3
43
Annika Bjerkan
Trondhjem
12.500
D: 4.0
E: 8.500
11.100
D: 3.50
E: 7.600
14.500
D: 6.50
E: 8.100
ND: 0.10
14.600
D: 6.40
E: 8.200
52.700
4.900
VT
12.500
D: 4.0
E: 8.500
UB
11.100
D: 3.5
E: 7.600
BB
14.500
D: 6.5
E: 8.100
ND: 0.10
FX
14.600
D: 6.4
E: 8.200
4
5
Sofie Arntzen Johnsen
Nidaros Turn
13.100
D: 4.2
E: 8.900
11.900
D: 3.50
E: 8.400
13.100
D: 5.70
E: 7.600
ND: 0.20
13.800
D: 6.00
E: 7.800
51.900
5.700
VT
13.100
D: 4.2
E: 8.900
UB
11.900
D: 3.5
E: 8.400
BB
13.100
D: 5.7
E: 7.600
ND: 0.20
FX
13.800
D: 6.0
E: 7.800
5
7
Tuva Paulsen
Nidaros Turn
11.100
D: 3.2
E: 7.900
12.400
D: 3.70
E: 8.700
14.100
D: 5.60
E: 8.600
ND: 0.10
13.700
D: 5.90
E: 7.800
51.300
6.300
VT
11.100
D: 3.2
E: 7.900
UB
12.400
D: 3.7
E: 8.700
BB
14.100
D: 5.6
E: 8.600
ND: 0.10
FX
13.700
D: 5.9
E: 7.800
6
8
Leah Marianne Bjørkmo
Nidaros Turn
11.100
D: 3.2
E: 7.900
11.700
D: 3.00
E: 8.700
12.700
D: 5.60
E: 7.400
ND: 0.30
13.200
D: 5.70
E: 7.500
48.700
8.900
VT
11.100
D: 3.2
E: 7.900
UB
11.700
D: 3.0
E: 8.700
BB
12.700
D: 5.6
E: 7.400
ND: 0.30
FX
13.200
D: 5.7
E: 7.500
7
20
Vår Bugge Varhaugvik
Molde
11.100
D: 2.8
E: 8.300
11.400
D: 3.50
E: 7.900
12.500
D: 5.80
E: 6.700
13.300
D: 6.00
E: 7.300
48.300
9.300
VT
11.100
D: 2.8
E: 8.300
UB
11.400
D: 3.5
E: 7.900
BB
12.500
D: 5.8
E: 6.700
FX
13.300
D: 6.0
E: 7.300
8
19
Ingrid Mørkeseth Eriksen
Molde
10.400
D: 2.0
E: 8.400
10.900
D: 2.20
E: 8.700
12.900
D: 5.60
E: 7.300
13.800
D: 6.00
E: 7.800
48.000
9.600
VT
10.400
D: 2.0
E: 8.400
UB
10.900
D: 2.2
E: 8.700
BB
12.900
D: 5.6
E: 7.300
FX
13.800
D: 6.0
E: 7.800
9
42
Karoline Søberg
Trondhjem
10.900
D: 2.4
E: 8.500
10.900
D: 3.00
E: 7.900
11.400
D: 5.80
E: 5.800
ND: 0.20
14.400
D: 6.20
E: 8.200
47.600
10.000
VT
10.900
D: 2.4
E: 8.500
UB
10.900
D: 3.0
E: 7.900
BB
11.400
D: 5.8
E: 5.800
ND: 0.20
FX
14.400
D: 6.2
E: 8.200
9
10
Julie Ansok Høgås
Nidaros Turn
11.200
D: 2.8
E: 8.400
11.400
D: 3.00
E: 8.400
12.700
D: 5.80
E: 7.200
ND: 0.30
12.300
D: 5.90
E: 6.400
47.600
10.000
VT
11.200
D: 2.8
E: 8.400
UB
11.400
D: 3.0
E: 8.400
BB
12.700
D: 5.8
E: 7.200
ND: 0.30
FX
12.300
D: 5.9
E: 6.400
11
21
Leah Ugelstad - Myrvang
Molde
10.900
D: 2.8
E: 8.100
10.400
D: 2.20
E: 8.200
13.200
D: 5.80
E: 7.400
12.600
D: 5.40
E: 7.200
47.100
10.500
VT
10.900
D: 2.8
E: 8.100
UB
10.400
D: 2.2
E: 8.200
BB
13.200
D: 5.8
E: 7.400
FX
12.600
D: 5.4
E: 7.200
12
28
Karina Saxrud
IL Sverre
10.700
D: 2.8
E: 7.900
11.500
D: 3.20
E: 8.300
11.100
D: 5.50
E: 5.600
12.500
D: 5.20
E: 7.300
45.800
11.800
VT
10.700
D: 2.8
E: 7.900
UB
11.500
D: 3.2
E: 8.300
BB
11.100
D: 5.5
E: 5.600
FX
12.500
D: 5.2
E: 7.300
13
18
Aina Utgård Dimmen
Hødd Turn
10.300
D: 2.0
E: 8.300
10.400
D: 2.00
E: 8.400
12.300
D: 4.40
E: 7.900
12.100
D: 5.40
E: 6.700
45.100
12.500
VT
10.300
D: 2.0
E: 8.300
UB
10.400
D: 2.0
E: 8.400
BB
12.300
D: 4.4
E: 7.900
FX
12.100
D: 5.4
E: 6.700
13
11
Dina Hildrum
Nidaros Turn
11.300
D: 2.8
E: 8.500
11.600
D: 3.00
E: 8.600
11.000
D: 5.50
E: 5.700
ND: 0.20
11.200
D: 5.10
E: 6.100
45.100
12.500
VT
11.300
D: 2.8
E: 8.500
UB
11.600
D: 3.0
E: 8.600
BB
11.000
D: 5.5
E: 5.700
ND: 0.20
FX
11.200
D: 5.1
E: 6.100
15
22
Thea Matilde Vassdal
Molde
10.900
D: 2.0
E: 8.900
10.200
D: 2.20
E: 8.000
11.500
D: 6.10
E: 5.400
12.200
D: 5.50
E: 6.700
44.800
12.800
VT
10.900
D: 2.0
E: 8.900
UB
10.200
D: 2.2
E: 8.000
BB
11.500
D: 6.1
E: 5.400
FX
12.200
D: 5.5
E: 6.700
16
6
Tora Løvik Sperle
Nidaros Turn
9.300
D: 2.0
E: 7.300
9.700
D: 2.20
E: 7.500
13.100
D: 5.40
E: 8.000
ND: 0.30
12.100
D: 4.90
E: 7.200
44.200
13.400
VT
9.300
D: 2.0
E: 7.300
UB
9.700
D: 2.2
E: 7.500
BB
13.100
D: 5.4
E: 8.000
ND: 0.30
FX
12.100
D: 4.9
E: 7.200
17
2
Susanne Hannaseth
Kristiansund
11.300
D: 2.8
E: 8.500
8.500
D: 3.00
E: 5.500
11.100
D: 5.50
E: 5.900
ND: 0.30
12.100
D: 6.00
E: 6.100
43.000
14.600
VT
11.300
D: 2.8
E: 8.500
UB
8.500
D: 3.0
E: 5.500
BB
11.100
D: 5.5
E: 5.900
ND: 0.30
FX
12.100
D: 6.0
E: 6.100
18
41
Guro Knutsen
Trondhjem
11.200
D: 2.8
E: 8.400
8.000
D: 2.20
E: 5.800
12.600
D: 5.50
E: 7.200
ND: 0.10
10.400
D: 4.00
E: 6.400
42.200
15.400
VT
11.200
D: 2.8
E: 8.400
UB
8.000
D: 2.2
E: 5.800
BB
12.600
D: 5.5
E: 7.200
ND: 0.10
FX
10.400
D: 4.0
E: 6.400
19
14
Malin Hungnes Eidskrem
Aatf
10.800
D: 2.8
E: 8.000
11.300
D: 3.00
E: 8.300
9.800
D: 4.10
E: 5.700
8.500
D: 4.00
E: 4.500
40.400
17.200
VT
10.800
D: 2.8
E: 8.000
UB
11.300
D: 3.0
E: 8.300
BB
9.800
D: 4.1
E: 5.700
FX
8.500
D: 4.0
E: 4.500
20
26
Hannah Gustad Strøm
IL Sverre
10.300
D: 2.0
E: 8.300
9.600
D: 3.00
E: 6.600
7.500
D: 4.70
E: 2.800
12.200
D: 5.10
E: 7.100
39.600
18.000
VT
10.300
D: 2.0
E: 8.300
UB
9.600
D: 3.0
E: 6.600
BB
7.500
D: 4.7
E: 2.800
FX
12.200
D: 5.1
E: 7.100
21
35
Johanna Skjei
Stj.Blink turngruppe
9.500
D: 0.5
E: 9.000
7.600

E: 8.400
ND: 0.80
10.700
D: 5.50
E: 5.500
ND: 0.30
11.400
D: 3.80
E: 7.600
39.200
18.400
VT
9.500
D: 0.5
E: 9.000
UB
7.600

E: 8.400
ND: 0.80
BB
10.700
D: 5.5
E: 5.500
ND: 0.30
FX
11.400
D: 3.8
E: 7.600
22
34
Emilie Flaamo
Stj.Blink turngruppe
9.300
D: 0.5
E: 8.800
7.200

E: 8.000
ND: 0.80
10.000
D: 4.00
E: 6.000
11.000
D: 3.80
E: 7.200
37.500
20.100
VT
9.300
D: 0.5
E: 8.800
UB
7.200

E: 8.000
ND: 0.80
BB
10.000
D: 4.0
E: 6.000
FX
11.000
D: 3.8
E: 7.200
23
29
Tiril Espendatter Walldén
IL Sverre
10.500
D: 2.0
E: 8.500
7.200
D: 2.00
E: 5.200
12.800
D: 5.10
E: 7.700
30.500
27.100
VT
10.500
D: 2.0
E: 8.500
UB
7.200
D: 2.0
E: 5.200
BB

FX
12.800
D: 5.1
E: 7.700
24
9
Ingrid Kristine Sørmo
Nidaros Turn
11.400
D: 2.8
E: 8.600
10.900
D: 3.00
E: 7.900
22.300
35.300
VT
11.400
D: 2.8
E: 8.600
UB
10.900
D: 3.0
E: 7.900
BB

FX

25
16
Tina Vingsnes
Aatf
10.300
D: 2.8
E: 7.500
11.800
D: 5.10
E: 6.700
22.100
35.500
VT
10.300
D: 2.8
E: 7.500
UB

BB

FX
11.800
D: 5.1
E: 6.700
26
32
Malin Aaheim
Steinkjer Turnforening
4.700
D: 0.00
E: 4.700
6.500
D: 0.00
E: 6.500
11.200
46.400
VT

UB

BB
4.700

E: 4.700
FX
6.500

E: 6.500
27
27
Elise Wold Haanes
IL Sverre
VT

UB

BB

FX

27
15
Oline Aarseth
Aatf
VT

UB

BB

FX

Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
5
Sofie Arntzen Johnsen, Nidaros Turn


4.2


8.900
6.550
13.100

2
37
Hedda Folden, Tomrefjord


4.0


8.700
6.350
12.700

0.200
3
43
Annika Bjerkan, Trondhjem


4.0


8.500
6.250
12.500

0.300
4
38
Sara Vik, Tomrefjord


2.8


8.900
5.850
11.700

0.700
5
9
Ingrid Kristine Sørmo, Nidaros Turn


2.8


8.600
5.700
11.400

0.850
6
2
Susanne Hannaseth, Kristiansund


2.8


8.500
5.650
11.300

0.900
6
11
Dina Hildrum, Nidaros Turn


2.8


8.500
5.650
11.300

0.900
8
10
Julie Ansok Høgås, Nidaros Turn


2.8


8.400
5.600
11.200

0.950
8
41
Guro Knutsen, Trondhjem


2.8


8.400
5.600
11.200

0.950
10
20
Vår Bugge Varhaugvik, Molde


2.8


8.300
5.550
11.100

1.000
10
8
Leah Marianne Bjørkmo, Nidaros Turn


3.2


7.900
5.550
11.100

1.000
10
7
Tuva Paulsen, Nidaros Turn


3.2


7.900
5.550
11.100

1.000
13
22
Thea Matilde Vassdal, Molde


2.0


8.900
5.450
10.900

1.100
13
42
Karoline Søberg, Trondhjem


2.4


8.500
5.450
10.900

1.100
13
21
Leah Ugelstad - Myrvang, Molde


2.8


8.100
5.450
10.900

1.100
16
14
Malin Hungnes Eidskrem, Aatf


2.8


8.000
5.400
10.800

1.150
17
28
Karina Saxrud, IL Sverre


2.8


7.900
5.350
10.700

1.200
18
29
Tiril Espendatter Walldén, IL Sverre


2.0


8.500
5.250
10.500

1.300
19
19
Ingrid Mørkeseth Eriksen, Molde


2.0


8.400
5.200
10.400

1.350
20
26
Hannah Gustad Strøm, IL Sverre


2.0


8.300
5.150
10.300

1.400
20
18
Aina Utgård Dimmen, Hødd Turn


2.0


8.300
5.150
10.300

1.400
20
16
Tina Vingsnes , Aatf


2.8


7.500
5.150
10.300

1.400
23
35
Johanna Skjei, Stj.Blink turngruppe


0.5


9.000
4.750
9.500

1.800
24
34
Emilie Flaamo, Stj.Blink turngruppe


0.5


8.800
4.650
9.300

1.900
24
6
Tora Løvik Sperle, Nidaros Turn


2.0


7.300
4.650
9.300

1.900
26
15
Oline Aarseth, Aatf


26
27
Elise Wold Haanes, IL Sverre


26
32
Malin Aaheim, Steinkjer Turnforening


Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
37
Hedda Folden, Tomrefjord

6.0

8.400


14.400

2
38
Sara Vik, Tomrefjord

6.2

7.700


13.900

0.500
3
7
Tuva Paulsen, Nidaros Turn

3.7

8.700


12.400

2.000
4
5
Sofie Arntzen Johnsen, Nidaros Turn

3.5

8.400


11.900

2.500
5
8
Leah Marianne Bjørkmo, Nidaros Turn

3.0

8.700


11.700

2.700
6
11
Dina Hildrum, Nidaros Turn

3.0

8.600


11.600

2.800
7
28
Karina Saxrud, IL Sverre

3.2

8.300


11.500

2.900
8
10
Julie Ansok Høgås, Nidaros Turn

3.0

8.400


11.400

3.000
8
20
Vår Bugge Varhaugvik, Molde

3.5

7.900


11.400

3.000
10
14
Malin Hungnes Eidskrem, Aatf

3.0

8.300


11.300

3.100
11
43
Annika Bjerkan, Trondhjem

3.5

7.600


11.100

3.300
12
19
Ingrid Mørkeseth Eriksen, Molde

2.2

8.700


10.900

3.500
12
42
Karoline Søberg, Trondhjem

3.0

7.900


10.900

3.500
12
9
Ingrid Kristine Sørmo, Nidaros Turn

3.0

7.900


10.900

3.500
15
18
Aina Utgård Dimmen, Hødd Turn

2.0

8.400


10.400

4.000
15
21
Leah Ugelstad - Myrvang, Molde

2.2

8.200


10.400

4.000
17
22
Thea Matilde Vassdal, Molde

2.2

8.000


10.200

4.200
18
6
Tora Løvik Sperle, Nidaros Turn

2.2

7.500


9.700

4.700
19
26
Hannah Gustad Strøm, IL Sverre

3.0

6.600


9.600

4.800
20
2
Susanne Hannaseth, Kristiansund

3.0

5.500


8.500

5.900
21
41
Guro Knutsen, Trondhjem

2.2

5.800


8.000

6.400
22
35
Johanna Skjei, Stj.Blink turngruppe


8.400

0.8

7.600

6.800
23
34
Emilie Flaamo, Stj.Blink turngruppe


8.000

0.8

7.200

7.200
23
29
Tiril Espendatter Walldén, IL Sverre

2.0

5.200


7.200

7.200
25
15
Oline Aarseth, Aatf
25
16
Tina Vingsnes , Aatf
25
27
Elise Wold Haanes, IL Sverre
25
32
Malin Aaheim, Steinkjer Turnforening
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
37
Hedda Folden, Tomrefjord

7.3

8.600

0.1

15.800

2
43
Annika Bjerkan, Trondhjem

6.5

8.100

0.1

14.500

1.300
3
7
Tuva Paulsen, Nidaros Turn

5.6

8.600

0.1

14.100

1.700
4
21
Leah Ugelstad - Myrvang, Molde

5.8

7.400


13.200

2.600
4
38
Sara Vik, Tomrefjord

6.1

7.300

0.2

13.200

2.600
6
6
Tora Løvik Sperle, Nidaros Turn

5.4

8.000

0.3

13.100

2.700
6
5
Sofie Arntzen Johnsen, Nidaros Turn

5.7

7.600

0.2

13.100

2.700
8
19
Ingrid Mørkeseth Eriksen, Molde

5.6

7.300


12.900

2.900
9
8
Leah Marianne Bjørkmo, Nidaros Turn

5.6

7.400

0.3

12.700

3.100
9
10
Julie Ansok Høgås, Nidaros Turn

5.8

7.200

0.3

12.700

3.100
11
41
Guro Knutsen, Trondhjem

5.5

7.200

0.1

12.600

3.200
12
20
Vår Bugge Varhaugvik, Molde

5.8

6.700


12.500

3.300
13
18
Aina Utgård Dimmen, Hødd Turn

4.4

7.900


12.300

3.500
14
22
Thea Matilde Vassdal, Molde

6.1

5.400


11.500

4.300
15
42
Karoline Søberg, Trondhjem

5.8

5.800

0.2

11.400

4.400
16
2
Susanne Hannaseth, Kristiansund

5.5

5.900

0.3

11.100

4.700
16
28
Karina Saxrud, IL Sverre

5.5

5.600


11.100

4.700
18
11
Dina Hildrum, Nidaros Turn

5.5

5.700

0.2

11.000

4.800
19
35
Johanna Skjei, Stj.Blink turngruppe

5.5

5.500

0.3

10.700

5.100
20
34
Emilie Flaamo, Stj.Blink turngruppe

4.0

6.000


10.000

5.800
21
14
Malin Hungnes Eidskrem, Aatf

4.1

5.700


9.800

6.000
22
26
Hannah Gustad Strøm, IL Sverre

4.7

2.800


7.500

8.300
23
32
Malin Aaheim, Steinkjer Turnforening


4.700


4.700

11.100
24
9
Ingrid Kristine Sørmo, Nidaros Turn
24
15
Oline Aarseth, Aatf
24
16
Tina Vingsnes , Aatf
24
27
Elise Wold Haanes, IL Sverre
24
29
Tiril Espendatter Walldén, IL Sverre
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
1
37
Hedda Folden, Tomrefjord

6.2

8.500


14.700

2
43
Annika Bjerkan, Trondhjem

6.4

8.200


14.600

0.100
3
42
Karoline Søberg, Trondhjem

6.2

8.200


14.400

0.300
4
38
Sara Vik, Tomrefjord

6.1

8.000


14.100

0.600
5
19
Ingrid Mørkeseth Eriksen, Molde

6.0

7.800


13.800

0.900
5
5
Sofie Arntzen Johnsen, Nidaros Turn

6.0

7.800


13.800

0.900
7
7
Tuva Paulsen, Nidaros Turn

5.9

7.800


13.700

1.000
8
20
Vår Bugge Varhaugvik, Molde

6.0

7.300


13.300

1.400
9
8
Leah Marianne Bjørkmo, Nidaros Turn

5.7

7.500


13.200

1.500
10
29
Tiril Espendatter Walldén, IL Sverre

5.1

7.700


12.800

1.900
11
21
Leah Ugelstad - Myrvang, Molde

5.4

7.200


12.600

2.100
12
28
Karina Saxrud, IL Sverre

5.2

7.300


12.500

2.200
13
10
Julie Ansok Høgås, Nidaros Turn

5.9

6.400


12.300

2.400
14
26
Hannah Gustad Strøm, IL Sverre

5.1

7.100


12.200

2.500
14
22
Thea Matilde Vassdal, Molde

5.5

6.700


12.200

2.500
16
6
Tora Løvik Sperle, Nidaros Turn

4.9

7.200


12.100

2.600
16
18
Aina Utgård Dimmen, Hødd Turn

5.4

6.700


12.100

2.600
16
2
Susanne Hannaseth, Kristiansund

6.0

6.100


12.100

2.600
19
16
Tina Vingsnes , Aatf

5.1

6.700


11.800

2.900
20
35
Johanna Skjei, Stj.Blink turngruppe

3.8

7.600


11.400

3.300
21
11
Dina Hildrum, Nidaros Turn

5.1

6.100


11.200

3.500
22
34
Emilie Flaamo, Stj.Blink turngruppe

3.8

7.200


11.000

3.700
23
41
Guro Knutsen, Trondhjem

4.0

6.400


10.400

4.300
24
14
Malin Hungnes Eidskrem, Aatf

4.0

4.500


8.500

6.200
25
32
Malin Aaheim, Steinkjer Turnforening


6.500


6.500

8.200
26
9
Ingrid Kristine Sørmo, Nidaros Turn
26
15
Oline Aarseth, Aatf
26
27
Elise Wold Haanes, IL Sverre
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap
Pl
#
Name
D
E
ND
Score
Gap

Last Update: 6/20/2024 8:50:25 PM
SX
SM
MD
XL
XXL